Keresés az oldalon   Részletes keresés »

Menü
 
email Küldés e-mailben | print Nyomtatható változat |

AUSZTRÁLIA ÉS ÚJ-ZÉLAND II.

írta on

image

 

1. nap:

A délutáni órákban elutazás Ferihegyről a világ egyik legjobb légi­tár­sa­ságának tartott Emirates menet­rend szerinti, közvetlen jára­tával Dubaiba, majd onnan tovább közvetlen járattal Sydneybe.

2. nap:

Érkezés Sydneybe a késő esti órákban – helyi idő szerint (magyar idő szerint a kora délu­táni órákban). Transzfer a szállodába (1 éj).

3. nap: Featherdale állatkert, Kék-hegység

Ausztráliai programunkat a Sydney melletti Featherdale állat­kert meglá­to­ga­tásával kezdjük, mely arról neve­zetes, hogy itt kizá­rólag Auszt­rá­liában őshonos álla­tokat látha­tunk (koala, kenguru, wombat, tasmán ördög, dingó, emu, pingvin, óriás­kro­kodil, auszt­ráliai hangyász­sün, kazuár stb.). Nagy élmény lesz a kenguruk simo­gatása és a fényké­pez­kedés a koalákkal.
Ezt köve­tően to­vább­uta­zás a Kék-hegy­ségbe, mely Sydney lakó­inak a kedvenc kirán­du­ló­he­lye (ősi euka­liptusz erdők, gyö­nyö­rű­szép völgyek, szaka­dékok, víze­sések). Az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó hegység jelképe a Jamison-völgyből 300 méteres magas­ságba nyúló három egymás melletti szikla­tömb, a „Három Nővér”. Lehe­tőség lesz a Scenic Railway és az üveg­pad­lójú Scenic Skyway kipró­bá­lá­sára. Az előbbi a helyiek szerint a világ legme­re­dekebb vasúti pályája, az utóbbi pedig egy közel 300 méter mély völgy két oldalát köti össze. A völgybe lezú­duló Katoomba-vízesés léleg­zet­el­ál­lító látvány. Szállás a Kék-hegységben (1 éj).

4. nap: Canberra

Délelőtt utazás Canberrába, Ausztrália sajátos hangu­latú főváro­sába. Canberra a Sydney és Melbourne közti versen­gésnek köszön­heti létét, a XX. században építették fel, a világ egyik legmo­der­nebb fővá­rosa lett, amely ugyan­akkor számos szép parkkal, zöld­te­rü­lettel rendel­kezik. A vá­ros­né­zés során meglá­to­gatjuk az új par­la­ment épü­let­együt­tesét is, melyet 1988-ban avatott fel II. Erzsébet királynő. A par­la­ment tete­jéről gyönyörű pano­ráma nyílik az egész városra. A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő, ezalatt lehe­tő­ség lesz vagy a Nemzeti Galéria, vagy a Világ­há­borús Emlék­műnél talál­ható katonai múzeum meg­te­kin­té­sé­re. Ez utóbbi igazi csemegét jelent a törté­nelem kedve­lőinek, a világ egyik leglátvá­nyo­sabb háborús múze­umáról van szó. Szállás Canberrában (1 éj).

5. nap: Cairns

Utazás Canberrából Sydneybe, majd a kora délutáni órákban repülés Cairns váro­sába, a Korall-tenger partjára. Cairns Auszt­rália szub­tró­pusi éghaj­latú északi részének fő turis­ta­városa, köszön­he­tően annak a ténynek, hogy itt van a legkö­zelebb a Nagy-korallzátony a konti­nenshez. A megér­ke­zést köve­tően transzfer a szállo­dához (4 éj), a nap hátra­lévő ré­szé­ben szabad program.

6. nap: Cairns, Nagy-korallzátony, Green-sziget

Szabad program, pihenés, lehe­tő­ség stran­dolásra.
Fakultatív program: Egész napos hajó­ki­rán­dulás a Cairnstől 27 km-re talál­ható Green-szigetre, a Nagy-korall­zátony legkö­zelebbi szige­tére. A Nagy-korall­zátony Földünk egyik leg­is­mer­tebb termé­szeti csodája, 2300 km hosszan húzódik Ausztrália észak­keleti partjai mentén.
Utasaink üveg­fe­nekű hajóról és ún. félten­ger­alatt­já­róról egyaránt tanul­má­nyoz­hatják a koral­lokat, de a sziget homokos strandján lehe­tő­ség lesz fürdésre és sznor­ke­le­zésre is (felsze­re­lést térítés elle­nében bizto­sí­tanak). A pici sziget nagy részét dzsungel borítja, talál­ható itt egy kellemes tanös­vény, valamint az érdek­lődők megnéz­hetik a Marineland Melanesia nevű parkot is (óriás­kro­ko­dilok, teknősök, korallok, benn­szü­löttek fafa­ra­gásai stb.).
A fakultatív program ára: 29.500Ft, mely tartal­mazza a hajó­záson kívül a kikötői transz­fert, a büfé­ebédet, valamint a korallok bemu­ta­tását a félten­ger­alatt­já­róról és az üveg­fenekű hajóról.

7. nap: Cairns, Kuranda, vonatozás és felvonózás az esőer­dőben, bennszülött park

Szabad program, pihenés, lehe­tő­ség stran­dolásra.
Fakultatív program: Egész napos kirándulás Cairns kör­nyé­kén. A hegyekben, a Barron folyó partján talál­ható egy han­gu­la­tos kisváros, Kuranda, mely kiváló piaca­iról ismert. Az odautat egy pano­rá­ma­vas­úttal tesszük meg a vi­lág­örök­séghez tartozó esőerdőn keresztül. A másfél órás vona­tozás alatt 15 alagúton és 40 hídon megyünk át. Az utazás csúcs­pontja a Barron folyó lenyű­göző víze­sése, a több­nyire bővizű trópusi folyó 260 méter magasból zúdul le, fe­lejt­he­tet­len látvány. (Itt 10 percre megáll a vonat.) A vissza­uta­záshoz a Skyrail („égi vasút”) kabinjait hasz­náljuk. A 40 perces utazás a dzsungel felett, a hihe­tet­lenül gaz­dag vege­táció tanul­má­nyo­zása fentről egészen kü­lön­le­ges élmény.
A nap második felében a Tjapukai Benn­szü­lött Kultu­rális Parkba láto­gatunk, ahol Auszt­rália ősla­kó­inak kultú­rá­jával, legen­dáival, élet­mód­jával, táncaival, zenéivel is­mer­ke­dünk. A benn­szü­löttek a vadász­fegy­vereik, köztük a bumeráng haszná­latát is megmu­tatják a láto­gatóknak.
A fakultatív program ára: 38.700Ft.

8. nap: Cairns

Szabad program, pihenés, lehe­tő­ség stran­do­lásra. Cairnsnél a tenger­part nem alkalmas fürdésre, a turisták vagy a szállodák meden­céit hasz­nálják, vagy pedig a kikö­tőnél lévő ún. lagúnát. Ez tulaj­don­képpen egy hatalmas (közel futball­pálya nagy­ságú) tenger­vizes medence, mely minden korosztály igényeit ki­elé­gíti. Cairnsben sok egyéb lehe­tő­ség is van a sza­bad­idő kellemes eltöl­té­sére: rengeteg üzlet, ét­te­rem, kávézó, de érdekes a Flecker Botanikus Kert is.
Azért is előnyös ennek a szabad­napnak a beik­ta­tása, mert nagyon rossz időjárás esetén előfor­dulhat, hogy a hajók nem közle­kednek a Nagy-korall­zá­tony­hoz. Ebben az esetben ezen a napon lesz lehe­tő­ség a kirán­dulást pótolni.

9. nap: Sydney

Transzfer Cairns repülőterére, késő délelőtt utazás Sydneybe, Auszt­rália leg­na­gyobb váro­sába.
Sokak szerint a Port Jackson-öböl partján elte­rülő Sydney a világ leg­szebb fekvésű nagy­vá­rosa. Csodá­latos fekvé­séről utasaink is meggyő­ződ­hetnek, hiszen a megér­kezés után felme­gyünk a Sydney Tower közel 300 méter magasan lévő körki­lá­tó­jába. Ezt a pano­rámát nem egykönnyen felejti el az ember. Ezután közös séta a belvá­rosban (sé­tá­ló­ut­cák, felhő­kar­colók, ka­ted­rá­lis, régi vá­ros­háza, Queen Victoria Building stb.). Ez utóbbi egy gyö­nyö­rű­szép XIX. század végi bevá­sár­ló­központ. Szállás Sydney központjában (2 éj).

10. nap: Sydney

Délelőtt autó­buszos vá­ros­né­zés Sydneyben. Örök emlék marad utasa­inknak a sok szép villa, a rend, a tisz­taság, a gondo­zott kertek, a medi­terrán jellegű növényzet. A vá­ros­né­zés egyik csúcs­pontját jelenti a „Mrs Macquarie's Chair” nevű kilá­tó­pont felke­re­sése, ahonnan remekül látszik mind a gyönyörű Port Jackson tenger­öböl, mind a felhő­kar­colók negyede, mind pedig Sydney jelké­pei: a világ­hírű operaház és a hatalmas Harbour Bridge (a Kikötő híd), melynek felső íve több mint 130 méter magasan van. A vá­ros­né­zés során egészen a Csendes-óceán partjáig megyünk. Itt talál­ható a legendás hírű Bondi Beach, a hullám­lo­vasok para­dicsoma.
A déli órákban egy ebéddel egybe­kötött másfél órás pano­ráma-hajó­ki­rán­du­láson vesz részt a csoport a Port Jackson-öbölben. Ez a séta­ha­jó­zás ebben a csodálatos öbölben minden sydney-i lá­to­ga­tásnak köte­lező része. Délután szabad program, ezalatt elő­ször lehe­tő­ség lesz részt venni egy veze­tett túrán az operaház belse­jében. Ezt köve­tően séta a Királyi Bota­nikus Kertben, ami kiváló alkalom Auszt­rália kü­lön­le­ges növény­vi­lá­gával való is­mer­ke­désre. Később az érdek­lő­dőkkel az egykori kikötő helyén létre­hozott szóra­koz­tató központba megy az idegen­ve­zetőnk (a Darling Harbourba), ahol to­váb­bi attrak­ciók meg­te­kin­té­sé­re lesz lehe­tő­ség.

11. nap: Arthur-hágó pano­rámaútja

Délelőtt elutazás Sydneyből Új-Zéland Déli-szigetére. Érkezés Christchurch repü­lő­te­rére a délu­táni órákban (helyi idő szerint), majd to­vább­uta­zás autó­busszal a sziget nyugati part­vi­dé­kére egy gyö­nyö­rű­szép pano­rámaúton, az Arthur-hágón keresztül (fotó­szünetek). Már az első új-zélandi napunkon ízelítőt kapunk a Déli-Alpok csodás tájaiból, szinte minden kanyar után más szép­ségben gyö­nyör­köd­he­tünk. Szállás a Tasmán-tenger partján fekvő kis­vá­rosban, Greymouthban (1 éj).

12. nap: Punakaiki – Palacsinta-sziklák, Shantytown, Franz Josef-gleccser

Délelőtt utazás egy látvá­nyos ten­ger­par­ti úton Puna­kaiki falucs­kába, a Paparoa Nemzeti Park terü­letén talál­ható Palacsinta-sziklákhoz (Pancake Rocks). Felejt­he­tetlen élmény a körséta a morajló tenger fölé emel­kedő kü­lön­le­ges szikla­alak­za­tok között, szeren­csés esetben még a gejzír­szerű vízköpő kürtők (blowhole-ok) is tanul­má­nyoz­hatóak.
A kö­vet­ke­ző prog­ramunk Shantytown, az egykori arany­ásó város helyén létre­ho­zott nagy­szerű skanzen. Utasaink itt meg­is­mer­ked­het­nek egyrészt egy XIX. század végi új-zélandi kisváros életével, másrészt a korai arany­ásók munká­jával, élet­kö­rül­mé­nye­ivel. Lehe­tőség lesz az arany­mosás kipró­bá­lá­sára is.
Délután to­vább­uta­zás a Déli-Alpok nyugati lábainál, a Tasmán-tenger mentén Franz Josef Glacier falucs­kába. Lehe­tőség sétára a Franz Josef-gleccserhez vagy pedig jó idő esetén fakul­tatív heli­kop­teres séta­re­pü­lésre a gleccserek és hegyó­ri­ások vilá­gába. Szállás Franz Josef Glacier faluban (1 éj).

13. nap: Fox-gleccser, Matheson-tó, Thunder Creek-vízesés, Haast-hágó

A Déli-sziget nyugati partvidékének nagy ne­ve­zetes­sé­ge az egymás köze­lében lévő Franz Josef- és Fox-gleccser. Mind­kettő a Déli-Alpok leg­ma­ga­sabb csúcsa­itól indul, és a tenger­szint felett mind­össze 300 méteres magas­ságban végződik, így mindegyik nagyon könnyen megkö­ze­líthető. Délelőtt elő­ször egy sétát teszünk a Fox-gleccserhez, majd a közeli Matheson-tóhoz utazunk. A mérsé­kelt égövi esőer­dőben talál­ható bűbájos tó partjáról tiszta időben nagy­szerű pano­ráma nyílik a Mount Cookra, Új-Zéland leg­ma­ga­sabb hegy­csú­csára (3754 m).
A déli órákban to­vább­uta­zás szép alpesi tájakon keresztül (fotó­szünetek). Pihenő a sűrű esőer­dőben talál­ható Thunder Creek-vízesésnél, majd a Haast-hágón átkelve a Wanaka- és a Hawea-tó érin­té­sével érkezünk meg Queenstownba, a Déli-sziget turisz­tikai főváro­sába. Szállás (1 éj).

14. nap: Fjordvidék, Milford Sound, Mirror Lakes (Tükör-tavak)

Utazás a fjordvidékre Új-Zéland egyik leg­szebb pano­rá­ma­útján. A fjordok leghí­re­seb­bike, a Milford Sound sokak szerint a világ egyik legle­nyű­gö­zőbb termé­szeti csodája. Az új-zélandi fjordok közül egyedül ez a fjord van közvetlen össze­köt­te­tésben az ország úthá­ló­za­tával, tehát a turisták számára a legkönnyebben megkö­ze­lít­hető (igaz, hogy minimum négy órát kell buszozni Queenstowntól a fjord csücs­kéig).
A fjordon tett jó másfél órás séta­ha­jó­zás óriási élmény, a hatalmas hegyek, a víze­sések látványán kívül szerencsés esetben a hajóról az állat­világ is tanul­má­nyozható (fókák, pingvinek, delfinek).
A hosszú autó­buszos utazás során ter­mé­sze­te­sen fotó­szü­neteket tartunk, például a bűbájos Tükör-tavaknál.
Szállás a fjordokhoz legkö­zelebb eső kis­vá­rosban, Te Anauban (2 éj).

15. nap: Te Anau, fjordvidék, Doubtful Sound

Szabad program, pihenés Te Anauban, az azonos nevű alpesi tó partján fekvő városkában.
Fakultatív program: Doubtful Sound
Egész napos kirán­dulás autó­busszal, hajóval, megint autó­busszal és megint hajóval, majd vissza.
A fjordok szerel­mesei szerint egy hely van a világon, amelyik leny­űgözőbb a Milford Soundnál, ez pedig Új-Zéland másik viszonylag egysze­rűen elér­hető fjordja, a Doubtful Sound. Igaz, megkö­ze­lítése jóval bonyo­lultabb a Milford Soundnál, hiszen elő­ször a nagy hegyek között fekvő Manapouri-tavon kell 45 percet hajózni, majd a tó nyugati csücs­kéből induló föld­úton szál­lítják a turistákat a fjordig egy látvá­nyos út­vo­na­lon, az esőerdőn keresztül. A Wilmot-hágó után a fjordra nyíló pano­ráma léleg­zet­el­ál­lító látvány.
Mivel a Doubtful Sound jóval hosszabb a Milford Soundnál, itt három­órás hajó­ki­rán­du­láson vesznek részt a turisták. A különös formájú hegy­óri­ások, az érin­tetlen termé­szet, a mérsé­kelt övi esőerdő, a rengeteg vízesés, a fjordban lévő szigetek együt­tese lázba hozza a termé­szeti szépsé­geket szerető utazókat. A leg­ma­ga­sabb vízesés több mint 700 méter magasból zúdul le.
A fakultatív program ára: 54.500Ft (ga­ran­tált indulás).
Bár maga ez a kirán­dulás több mint 50.000 forintba kerül, mégis úgy gondoljuk, hogy megéri részt venni rajta, hiszen egészen egye­dül­álló látványról van szó. Azért is előnyös két napot a fjord­vi­déken tölteni, mert sajnos itt elég gyako­riak az esőzések, viszont mivel jellemző módon gyakran változik az időjárás, az azért elég ritka, hogy két egymást követő nap folya­ma­tosan csapa­dékos legyen.

16. nap: Kawarau folyó, Arrowtown, Queenstown

Kora délelőtt vissza­uta­zás Queenstown környé­kére, ahol a nap to­váb­bi részét töltjük. A Wakatipu-tó partján talál­ható szép fekvésű Queenstownt szokták nevezni az extrém sportok világ­fő­vá­rosának is. Nem véletlen, hogy a város köze­lében a Kawarau folyó szurdoka felett átívelő híd volt a hely­színe a világon elő­ször a bungee jumping halál­ugrásnak. Láto­gatás ezen a „tör­té­nel­mi” helyen, ahol szinte állan­dóan lehet látni bungee jumpin­gosokat.
Ezt köve­tően is­mer­ke­dés egy bájos kisvá­rossal, Arrowtownnal. Az egykori aranyásó város központját minta­szerűen felújí­tották, itt talál­ható a nívódíjas Lakes District („tóvidék”) Múzeum.
A kora délutáni órákban felvo­nóval felme­gyünk a Queenstown vá­ros­köz­pont­ja felett emelkedő hegy­csúcsra, ahonnan pazar pano­ráma nyílik a városra, a tóra és a környező hegy­vi­lágra. Ezt köve­tően rövid közös séta, majd szabad program Queenstown han­gu­la­tos város­köz­pont­jában. Lehe­tőség lesz részt venni vala­milyen egyéb prog­ramon: Kivipark, séta­ha­jó­zás, Shotover Jet. Ez utóbbi programot a kaland­ked­velő utasa­inknak ajánljuk. A 15 személyes csónakok 70-80 km/órás sebes­séggel szágul­danak a Shotover folyó kanyon­jában, gyakran 360 fokos fordu­latot tesznek. Szállás Queenstownban (1 éj).

17. nap: Auckland

Délelőtt elutazás Queenstown repülő­teréről Aucklandbe. Megér­kezés után vá­ros­né­zés. Auckland Új-Zéland egyetlen igazi nagy­vá­rosa, itt él az ország lakos­sá­gának egyhar­mada, közel másfél millió ember. A szép fekvésű várost szinte minden oldalról tenger­öblök és szigetek hatá­rolják, itt minden negyedik embernek van hajója. Ezért is nevezik Aucklandet a vitorlák váro­sának. A vá­ros­né­zés során lehe­tő­ség lesz a város egye­dül­álló fekvését tanul­má­nyozni a Sky Towerből, mely a déli félteke leg­ma­ga­sabb tornya. A nap folyamán lesz egy kis sza­bad­idő is a város egyéni felfe­de­zé­sére, a mú­zeu­mok közül ajánljuk a Tenge­ré­szeti Múzeum megte­kintését. Szállás a város­köz­pont­ban (1 éj).

18. nap: Waitomo-barlang, Rotorua (gejzírek, maori kultúra)

Elutazás az Északi-sziget egyik nagy attrak­ció­jához, a Waitomo-barlanghoz, ahol a szép csepp­kö­veken kívül az új-zélandi barlangok jelleg­zetes álla­tait, a parázs­fér­geket is láthatjuk. Amikor minden mester­séges fényt lekap­csolnak a vezetők, az az ember érzése, hogy az éj­sza­kai csil­la­gos égbolt van a feje felett.
To­vább­uta­zás Rotoruába, mely város és környéke az Északi-sziget legnép­sz­erűbb turisz­tikai desz­ti­ná­ciója. Köszön­hető ez egyrészt a híres geoter­mikus jelen­sé­geknek, másrészt Rotorua a maori kultúra fő központja. (A maorik Új-Zéland ősla­kosai, akik az euró­paiak XVIII. század végi megje­le­né­sekor jóval magasabb szinten voltak a fejlő­désben, mint Auszt­rália ősla­kosai.)
A megér­kezés után egy kis is­mer­ke­dés követ­kezik Rotoruával, az azonos nevű tó partján fekvő várossal, majd a város melletti Whakarewarewa geoter­mikus terü­letre láto­gatunk, ahol nagy eséllyel több látvá­nyos gejzírt lehet megcso­dálni. Ugyanitt talál­ható egy kiviház és egy maori kul­tu­rá­lis központ (hagyo­mányos maori házak, kézmű­vesek). Este egy maori folk­lór­prog­ramon vesz részt a csoport, melyhez bőséges büfé­va­csora is tartozik. Szállás Rotoruában (1 éj).

19. nap: Agrodome, Auckland

Folytatjuk az is­mer­ke­dést az Északi-szigettel. Új-Zélandon nagyon fejlett az állat­te­nyésztés. Bármerre jár az ember az országban, minden­felé lege­lésző birkákat vagy tehe­neket lehet látni. Délelőtt a Rotorua melletti Agrodome-ban nézünk meg egy előadást, melynek leg­ér­de­ke­sebb része a birka­nyírás és a birka­te­relő kutyák ügyes­ségének bemu­tatása. Vissza­utazás Aucklandbe, transzfer a repü­lő­térre, majd a kora esti órákban tovább­repülés Auszt­rália második leg­na­gyobb váro­sába, Melbourne-be. Érkezés este 8-9 óra körül (helyi idő szerint), majd transzfer a város­köz­ponti szállodába (2 éj).

20. nap: Melbourne, Great Ocean Road (Nagy Óceáni Út)

Szabad program Melbourne-ben, lehe­tő­ség pihe­nésre, a város egyéni felfe­de­zé­sére.
Fakultatív program: Great Ocean Road (Nagy Óceáni Út)
Egész napos kirán­dulás a Great Ocean Road (Nagy Óceáni Út) mentén. Melbourne-től nyugatra az 1920-as években építettek egy több mint 200 km hosszú ten­ger­par­ti utat, mely az auszt­rálok szerint a világ leg­szebb autóútja. Bár ez való­szí­nű­leg túlzás, minden­képpen nagy élményt jelent az utazás ezen a pano­rá­ma­úton (gyönyörű tájak, látvá­nyos tenger­öblök, rengeteg szörfös, han­gu­la­tos üdülő­városok, szép villák). Szeren­csés esetben útközben szabadon élő koalákat és kengu­rukat is látha­tunk. Az út egy szakasza az Otway Nemzeti Parkon vezet keresztül (mérsé­kelt égövi esőerdő). Az utazás csúcs­pontját a „Tizenkét Apostol” meg­te­kin­té­se jelenti. Ezek a hatalmas part­menti szikla­tömbök több mint 60 méter magasra emel­kednek ki az örvénylő óceánból.
Felhívjuk a figyel­müket, hogy a kirán­dulás során összesen kb. 500 km buszo­zásra kell számítani, de a termé­szeti szép­ségek kedve­lőinek a látvány megéri a hosszú uta­zást.
A fakultatív program ára: 18.300Ft (ga­ran­tált indulás).

21. nap: Melbourne

Félnapos vá­ros­né­zés Victoria állam főváro­sában. Melbourne nagyon han­gu­la­tos, kellemes város sok-sok szép épülettel, parkkal, zöld­te­rü­lettel. A vá­ros­né­zés néhány fő állo­mása: az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó Royal Exhibition Building; a neogótikus Szent Patrick-ka­ted­rá­lis; a Fitzroy Gardens (egy gyö­nyö­rű­szép park, benne a Cook's Cottage, Auszt­rália legré­gibb épülete); az Olimpiai negyed; a XXII. századot idéző Federation tér; a Botanikus kert a világ­há­borús emlék­művel, mely az ókori világ hét csodája közé tartozó Halikarnasszoszi mauzó­leum mintá­jára épült; az Albert Park, ahol a Forma I-es autó­ver­se­nyeket tartják stb.
A vá­ros­né­zés után szabad program, ide­gen­ve­ze­tőnk­kel lehe­tő­ség felmenni a 2006-ban épült Eureka-torony kilátó­te­ra­szára (Melbourne leg­ma­ga­sabb felhő­kar­colója), majd a híres Melbourne Múzeum meglá­to­ga­tására (állítólag a déli félteke leggaz­da­gabb múze­uma).
Kora este transzfer a melbourne-i repülő­térre, elu­ta­zás az Emirates közvetlen jára­tával Dubaiba, majd onnan tovább közvetlen járattal Buda­pest­re.

22. nap:

Érkezés Ferihegyre a déli órákban.

 

 

22 nap / 19 éjszaka

Utazás

A Budapest – Sydney – Cairns – Sydney – Christchurch / Queenstown – Auckland – Melbourne – Budapest út­vo­na­lon menetrend szerinti repülőjáratokkal. Ausztráliában és Új-Zélandon lég­kon­dicio­nált autó­buszokkal.

Több szempontból is előnyös az Emirates já­ra­tai­val utazni Ausztráliába:

  1. A bu­da­pesti felszállás és a sydney-i meg­ér­ke­zés között eltelt idő mindössze 20-21 óra.
  2. Nem nyugat felé repülünk elő­ször, hanem Bu­da­pest­ről egyenesen délkelet felé, Ausztrá­lia irányába.
  3. Az utazás során mindössze egyszer kell le­száll­ni, amikor Dubaiban átszállunk.
  4. Dubaiban a csatlakozási idők nagyon ked­vező­ek.
  5. Így már a 2. nap estéjén megérkezünk Ausztrá­liá­ba. Igaz, hogy így egy éj­sza­kai szál­lás­sal több van a részvételi díjban, de a 3. napi programra pihenten indulhat a csoport.
  6. Ausztrália és Új-Zéland között is az Emi­rates-szel utazunk, ami azért előnyős, mert ezeken a hosszú­távú repü­lésre terve­zett óriás­gé­peken ál­ta­lá­ban ké­nyel­me­seb­bek az ülések.

Szállás

19 éj­sza­ka 3-4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

19 bőséges reggeli, valamint 3 főétkezés (ebéd a 10. napon, vacsora a 11. és a 18. napokon). További ebédet vagy vacsorát a részvételi díj nem tartalmaz. (A szál­lo­dák­ban, illetve kör­nyé­kü­kön többféle étkezési lehe­tő­ség van, a kiválasztásban az idegenvezető ter­mé­sze­te­sen segítséget nyújt.)

Időpontok

Részvételi díjak

     
 
2016. okt. 23 - nov. 13.
1.374.000 Ft
+ reptéri ill.
2016. nov. 6-27.
1.445.000 Ft
+ reptéri ill.

 

A reptéri illeték 2016 januárjában kb. 217.800 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

 

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket (beleértve az összes belső járatot is), a 19 éj­sza­kai szál­lást a fent megadott ellátással, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a magyar ide­gen­ve­ze­tést a bu­da­pesti indulástól a bu­da­pesti érkezésig, a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közlekedést és a fel­so­rolt progra­mo­kat, valamint a kö­vet­ke­ző belé­pő­dí­ja­kat: Featherdale állatkert, Sydney Tower, hajókirándulás Sydneyben, Shantytown, hajózás a Milford Soundon (fjordon), felvonó Queenstownban, Sky Tower Aucklandben, Waitomo-barlang, Rotoruában a geotermikus terület, a maori kul­tu­rá­lis központ, a maori folklórprogram és az Agrodome. (Egyes ne­ve­zetes­sé­gek ingyen látogathatóak, például Canberrában a Par­la­ment, a Nemzeti Galéria és a katonai múzeum.)Egyágyas felár:431.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap

 

A beutazáshoz vízum szükséges!

 

 

 

 


341 olvasás