Keresés az oldalon   Részletes keresés »

Menü
 
email Küldés e-mailben | print Nyomtatható változat |

CHILE, ARGENTÍNA, BRAZÍLIA

írta on

image

 

kirándulással Uruguayba

 

 

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Chilébe.

2. nap: Santiago de Chile

Érkezés Santiagóba, Chile főváro­sába a délelőtti órákban, majd vá­ros­né­zés az Andok 5-6000 méteres csúcsa­inak köze­lében fekvő városban (óváros, San Francisco-temp­lom, Elnöki Palota, Plaza de Armas, ka­ted­rá­lis, vá­ros­háza, piac, Santa Lucia-domb, modern város­részek stb.).
Szállás Santiagóban, város­köz­ponti szál­lodában (2 éj).

3. nap: Valparaiso, Viña del Mar

Kirándulás a Csendes-óceán partjára. Előbb Valpa­raisót nézzük meg, az amerikai konti­nens egyik leg­fon­to­sabb kikötő­vá­rosát, mely csodá­latos fekvé­sének, valamint sokrétű építé­sze­tének köszön­he­tően része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek. A vá­ros­né­zés során siklóval felemel­kedünk egy pano­ráma­pontig, ahonnan szép kilátás nyílik a városra, illetve meglá­to­gatjuk a híres chilei költő, Pablo Neruda egykori házát is, mely ma Neruda életét és munkás­ságát bemu­tató múze­umként üzemel.
To­vább­uta­zás Viña del Marba, Chile híres óceánparti üdülő­váro­sába (előkelő villák, szép sugár­utak, látvá­nyos parkok stb.). A vá­ros­né­zés során erede­tiben látjuk majd azt a titok­zatos kőszobrot, amit a Húsvét-szigetről hoztak át Chilébe.
Fakultatív program: Folklór est. Néptáncok Chile külön­böző részeiből, majd a Húsvét-sziget folklór­jának teljes körű bemutatása.
A fakultatív program ára: 29.500Ft (vacsorával) – ga­ran­tált indulás.

4. nap: Santiago de Chile, Puerto Montt

Szabadidő Santiagóban, majd a késő délelőtti órák­ban transzfer a repülő­térre. Elutazás Puerto Monttba, Dél-Chile egyik leg­je­len­tő­sebb ten­ger­par­ti váro­sába. A várost és környékét nagy­részt német beván­dorlók népe­sí­tették be, ennek hatása a város épüle­tein, az ott lakók kultú­ráján jól érez­hető. Séta a városban, majd a szál­lodai szobák elfoglalása (1 éj).

5. nap: „Áthajózás az Andokon", San Carlos de Bariloche

A Chiléből Argentínába való átkelésnek klasszikus módja az ún. „Áthajózás az Andokon" program, mely­nek során 3 elbű­völő hegyi tavon hajózik a csoport (a tavak között ter­mé­sze­te­sen autó­buszok szállít­ják az utasokat). Egy életre szóló élmény a gyönyörű tavak, hegyek, vulkánok, víze­sések látványa és nem utol­só­sorban a termé­szet érin­tet­len­sége. Ebédelési lehe­tő­ség Peullában, egy eldu­gott chilei hegyi faluban. Este érkezés San Carlos de Barilochéba, az Andok lábai­nál fekvő pata­gó­niai városba, Argentína egyik leghí­resebb turisz­tikai központ­jába. A megér­kezést köve­tően a szálloda szobáinak el­foglalása (2 éj).

6. nap: Patagónia, Nahuel Huapí Nemzeti Park

A Bariloche kör­nyé­kén lévő hegyek és tavak az egész Dél-Amerikán végig­hú­zódó Andok egyik leglát­vá­nyosabb része (az Argentin Svájc). Egész napos kirán­dulás a nemzeti parkban. A körút során libe­gő­vel felme­gyünk a Campanario csúcsra, a vidék leghí­re­sebb kilá­tó­jához, ahonnan mese­szép pano­ráma nyílik a tóvidékre.

7. nap: Buenos Aires

Délelőtt transzfer a barilochei repülőtérre, elutazás Buenos Airesbe. A kora délutáni érkezést köve­tően autó­buszos vá­ros­né­zés az argentin fő­vá­ros­ban, Dél-Amerika Pári­zsában. Ezt a jelzőt Buenos Aires kö­szön­heti a széles sugár­utaknak, a szebbnél szebb parkok­nak, a rengeteg köztéri szobornak, emlék­mű­nek és nem utolsó­sorban a szám­talan látvá­nyos épületnek.
A vá­ros­né­zés után a belvárosi szálloda szobáinak elfog­lalása (3 éj).

8. nap: Buenos Aires, Colonia del Sacramento (Uruguay)

Szabad program Buenos Airesben.
Fakultatív program: Colonia del Sacramento. Egész napos kirán­dulás hajóval a La Plata folyó széles tölcsér­tor­ko­latán keresztül az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó Colonia del Sacramentóba, mely Uruguay első számú tör­té­nel­mi városa. A festői óváros mai arcu­la­tának kiala­ku­lá­sához az elmúlt évszá­zadok során mind a spanyol, mind a portugál gyarma­to­sítók hozzá­já­rultak. (Az előzetes menet­rend          

szerint a hajó reggel 8.30-kor indul, és 17.30-kor érkezik vissza Buenos Airesbe.)
A fakultatív program ára: 69.900 Ft – ebéddel (ga­ran­tált indulás).

9. nap: Buenos Aires, Argentin Pampák

Szabad program Buenos Airesben.
Fakultatív program: A pampák és a gauchók
Kirándulás egy, az argentin pampán talál­ható estan­ciára (kocsikázás, tipikus argentin ebéd, argentin borok, népzenei és néptánc­be­mutató, lovas­bemutató stb.).
A fakultatív program ára: 36.000Ft (ga­ran­tált indulás).
Fakultatív program: Tango est vacsorával
A fakultatív program ára: 37.900Ft (ga­ran­tált indulás).

10. nap: Iguassu-vízesések (argentin oldal)

Reggel transzfer a repülőtérre, elutazás az Iguassu-vízesésekhez, Puerto Iguazuba. A víze­sések meg­te­kin­té­se az argentin oldalról. A jól kikép­zett turista­út­vo­na­lakon a víze­sé­seket alulról és felülről is meg­cso­dál­hat­juk. Ezután átkelés Brazíliába, majd a Foz do Iguassuban talál­ható szálloda szobáinak elfog­lalása (2 éj).

11. nap: Iguassu-vízesések (brazil oldal), Itaipu-gát

Séta a vízesések brazil oldalán. Az Iguassu sokak szerint a világ leglátvá­nyosabb víze­sés­rend­szere. A hatást csak fokozza, hogy a víze­sések egy szub­tró­pusi esőerdő közepén talál­hatóak.
Délután kirándulás a világ leg­na­gyobb vízierő­mű­véhez, a Paraná folyóra felépült Itaipu-gáthoz a brazil – paraguay-i határon. A rövid film­ve­títés után autó­busszal viszik körbe a csoportot a gáton, valamint annak brazil és paraguay-i oldalán.

12. nap: Foz do Iguassu, Rio de Janeiro

Szabadidő, pihenés a szálloda úszómedencéjénél, majd a késő délelőtti órákban transzfer a repülő­térre, elutazás Rio de Janeiróba.
Érkezés után félnapos vá­ros­né­zés Rióban, Brazília leg­szebb váro­sában: Ipanema negyed, a favelák, a Rodrigo Freitas-tó stb. Láto­gatást teszünk a hihe­tet­lenül gaz­dag szub­trópusi vege­tációt bemu­tató bota­nikus kertben, majd a Tijuca Nemzeti Parkon ke­resztül (a világ leg­na­gyobb városi parkja) fogas­ke­rekűvel felemel­kedünk a Megváltó Krisztus szobor­hoz, amely a 710 m magas Corcovado-hegyen áll. Léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma a városra.
A vá­ros­né­zés után transzfer a Copacabanán lévő szállodába (2 éj).

13. nap: Rio de Janeiro

A riói vá­ros­né­zés folytatása: Botafogo-öböl, Fla­mengo park, a belváros felhő­kar­co­lói, a modern ka­ted­rá­lis, Sambodromo stb. Ezután utazás kabinos drót­kö­tél­pályán a Guanabara-öböl bejá­rata mellett álló Urca-hegyre, majd a Cukor­süveg-hegyre (Rio egyik leg­is­mer­tebb jelképe). A pano­ráma mindkét esetben lenyű­göző. Itt érti meg igazán a turista, hogy miért tartják sokan Riót a világ leg­szebb fekvésű váro­sának.

14. nap: Rio de Janeiro

Szabadidő, illetve ide­gen­ve­ze­tőnk­kel lehe­tő­ség egy sétát tenni Rio óváro­sában. A kora esti órákban transz­fer a riói repülő­térre, elutazás egy nyugat-euró­pai át­szál­lás­sal Buda­pest­re.

15. nap:

Érkezés Ferihegyre a délutáni órákban.

 

 

 

15 nap / 12 éjszaka

Utazás

A Budapest – Santiago de Chile – Puerto Montt / Bariloche – Buenos Aires – Puerto Iguazu / Foz do Iguassu – Rio de Janeiro – Budapest út­vo­na­lon menet­rend szerinti repülő­jára­tokkal, a prog­ramok során lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

Szállás

12 éj­sza­ka jó 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban (3 éj Chilében, 5 éj Argentínában, 4 éj Brazíliában).

Ellátás

Büféreggeli (fakultatív fél­pan­zió a 3., a 8. és a 9. nap kivé­telével).

Azon a 3 napon, amelyeken a fél­pan­ziós felár nem tartalmaz vacsorát, a fakul­tatív prog­ramok minde­gyike tartalmaz főét­kezést, és a tapasz­ta­latok alapján utasaink több­sége részt vesz eze­ken.

Időpontok

Részvételi díj

2016. febr. 23 - márc. 8.
1.095.000 Ft
+ reptéri ill.
# 2016. nov. 11-25.

 

 

A reptéri illeték 2016 januárjában kb. 160.000 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

 

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a helyi közle­kedést, a 12 éj­sza­kai szál­lást reggeli­vel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt prog­ra­mo­kat belé­pőkkel, a helyi idegen­ve­ze­té­seket és a magyar ide­gen­ve­ze­tő­t az indu­lástól az érkezésig.

# A 2016. novemberi csoport pontos leírását és árait a katalógus ja­nu­ár végi zárásakor még nem tudtuk meg­ha­tároz­ni. Terveink szerint április közepéig vég­le­ge­sít­jük a progra­mot és az ára­kat. Kérjük, fi­gyel­jék hon­lapunkat, vagy ér­dek­lőd­jenek iro­dánk­nál!
 
 
Félpanziós felár:89.700 Ft
(9 vacsora)
 
Egyágyas felár:257.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap

 

 


272 olvasás