Keresés az oldalon   Részletes keresés »

Menü
 
email Küldés e-mailben | print Nyomtatható változat |

BUENOS AIRESTŐL RIO DE JANEIRÓIG

írta on

image

 

kirándulással Montevideóba és az Iguassuhoz

 

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Argentínába.

2. nap: Buenos Aires

Érkezés Buenos Airesbe a reggeli órákban, majd ezután autó­buszos vá­ros­né­zés az argentin fő­vá­ros­ban, Dél-Amerika Pári­zsában. Ezt a jelzőt Buenos Aires köszön­heti a széles sugár­utaknak, a szebbnél szebb parkoknak, a rengeteg köztéri szobornak, emlék­műnek és nem utolsó­sorban a szám­talan látvá­nyos épületnek.
A vá­ros­né­zés után a belvárosi szálloda szobá­inak elfog­lalása (3 éj), majd sza­bad­idő, illetve lehe­tő­ség mú­zeu­mok vagy az állat­kert meg­te­kin­té­sé­re.

3. nap: Buenos Aires, Montevideo

Szabad program Buenos Airesben.
Fakultatív program: Montevideo. Egész napos kirán­dulás hajóval a La Plata folyó széles tölcsér­tor­ko­latán keresztül Uruguay fővá­ro­sába, Montevideóba. Vá­ros­né­zés. (Az előzetes menet­rend szerint a hajó reggel 7.30-kor indul, és 22.30-kor érkezik vissza Buenos Airesbe.)
A fakultatív program ára: 115.900 Ft – ebéddel (ga­ran­tált indulás).

4. nap: Buenos Aires, Argentin Pampák

Szabad program Buenos Airesben.
Fakultatív program: A pampák és a gauchók. Egész napos kirán­dulás egy, az argentin pampán talál­ható estanciára (kocsi­kázás, tipikus argentin ebéd, argentin borok, népzenei és néptánc­be­mutató, lovas­bemutató stb.).
A fakultatív program ára: 36.000 Ft (ga­ran­tált indulás).
Fakultatív program: Tango est vacsorával
A fakultatív program ára: 37.900 Ft (ga­ran­tált indulás).
Figyelem: aki a Buenos Aires-i tartóz­kodás alatt mind a 3 fakultatív prog­ramon részt vesz, annak az utazás ezen időszaka az átlagosnál fárasztóbb lehet.

5. nap: Iguassu-vízesések (argentin oldal)

A reggeli órákban transzfer a repülőtérre, majd elutazás az Iguassu-víze­sé­sekhez, Puerto Iguazuba. Az Iguassu Nemzeti Park az UNESCO vi­lág­örök­ség részét képezi. A víze­sések meg­te­kin­té­se az argentin oldalról. A jól kiképzett turista­út­vo­na­lakon a víze­séseket alulról és felülről is meg­cso­dál­hat­juk. Az Iguassu-vízesések teljes széles­sége körül­belül 2500 méter, ebből 1900 méter esik argentin terü­letre. Ezután átkelés Brazí­liába, majd a Foz do Iguassu­ban talál­ható szálloda szobáinak elfoglalása (2 éj).

6. nap: Iguassu-vízesések (brazil oldal), Itaipu-gát

Séta a vízesések brazil oldalán. Az Iguassu sokak szerint a világ leglátvá­nyosabb vízesés­rend­szere. A hatást csak fokozza, hogy a vízesések egy szub­trópusi esőerdő közepén talál­hatóak.
Délután kirándulás a világ leg­na­gyobb vízi­erő­mű­véhez, a Paraná folyóra felépült Itaipu-gáthoz a brazil – paraguay-i határon. A rövid film­vetítés után autó­busszal viszik körbe a csoportot a gáton, vala­mint annak brazil és paraguay-i oldalán.

7. nap: Foz do Iguassu, Rio de Janeiro

Szabadidő, pihenés a szálloda úszó­me­den­cé­jénél, majd a késő délelőtti órákban transzfer a repülő­térre, elutazás Rio de Janeiróba.
Érkezés után félnapos vá­ros­né­zés Rióban, Brazília leg­szebb váro­sában: Ipanema negyed, a favelák, a        

Rodrigo Freitas-tó stb. Láto­gatást teszünk a hihe­tet­lenül gaz­dag szub­tró­pusi vege­tációt bemu­tató bota­nikus kertben, majd a Tijuca Nemzeti Parkon keresztül (a világ leg­na­gyobb városi parkja) fogas­ke­re­kűvel felemel­k­edünk a Megváltó Krisztus szoborhoz, amely a 710 m magas Corcovado-he­gyen áll. Léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma a városra.
A vá­ros­né­zés után transzfer a Copacabanán lévő szállodába (3 éj).

8. nap: Rio de Janeiro

A riói vá­ros­né­zés folytatása: Botafogo-öböl, Flamengo park, a belváros felhő­kar­co­lói, a modern ka­ted­rá­lis, Sambodromo stb. Ezután utazás kabinos drót­kö­tél­pályán a Guanabara-öböl bejá­rata mellett álló Urca-hegyre, majd a Cukor­süveg-hegyre (Rio egyik leg­is­mer­tebb jelképe). A pano­ráma mindkét esetben lenyű­göző. Itt érti meg igazán a turista, hogy miért tartják sokan Riót a világ leg­szebb fekvésű városának.
Fakultatív program – Rio by Night: A bőséges vacsorát egy tipikus Churrascaria étte­remben szolgál­ják fel, majd a világ­hírű show­műsor meg­te­kin­té­se következik.
A fakultatív program ára: 28.900 Ft (összesen kb. 4 óra, ga­ran­tált indulás).

9. nap: Parati

Pihenés Rióban a Copacabanán.
Fakultatív program: Egész napos kirán­dulás Paratiba, Brazília egyik leg­szebb tör­té­nel­mi kisváro­sába – ebéddel (oda-vissza kb. 8 órás buszozás). Parati varázsát az adja, hogy óvárosa szinte érin­tet­lenül fenn­maradt a gyarmati korszakból (szűk, macs­ka­kö­ves sé­tá­ló­ut­cák; régi temp­lomok; XVII. századi fehérre meszelt házak színesre festett ajtó- és ablak­ke­re­tekkel, virágokkal stb.). A látni­va­lókhoz tartozik még a han­gu­la­tos tengerpart is.
A fakultatív program ára: 35.800 Ft (ga­ran­tált indulás).

10. nap: Petropolis, Rio de Janeiro

Félnapos kirándulás autó­busszal a hegyekben megbúvó, tipikus brazil kisvá­rosba, Petropolisba, amely az utolsó brazil császár, II. Péter kedvenc tartóz­ko­dási helye volt. Nyári palotája ma nagy­szerű múzeum. Lehe­tőség a ka­ted­rá­lis meg­te­kintésére is.
A késő délutáni órákban transzfer a riói repülő­térre, elutazás egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Buda­pestre.

11. nap:

Érkezés Ferihegyre a délutáni órákban.

Megjegyzés: A napok sorrendje (8. és 9. nap) az időjárástól függően esetleg fel­cse­ré­lőd­het..

 

 

11 nap / 8 éjszaka

Utazás

A Budapest – Buenos Aires – Puerto Iguazu / Foz do Iguassu – Rio de Janeiro – Budapest út­vo­na­lon menet­rend szerinti repülő­já­ra­tokkal, a prog­ramok során lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

Szállás

8 éj­sza­ka jó 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban (3 éj Argen­tínában, 5 éj Brazí­liában).
Figyelem: Rio de Janeiróban a hivatalos beso­rolás szerinti 4 csil­la­gos szállodák nagy része Nyugat-Európában inkább erős 3 csil­la­gos szintűnek felelne meg.

Ellátás

Bőséges (Brazíliában gaz­dag déligyümölcs-kínálattal kiegé­szített) büfé­reg­geli / fakultatív fél­pan­zió a 2., 5., 6., 7 és 9. nap estéjén.

A 3., 4. és 8. napokon a fél­pan­ziós felár nem tartalmaz vacsorát, azonban az e napokon lévő fakul­tatív programok minde­gyike tartalmaz fő­ét­ke­zést, és a tapasz­talatok alapján utasaink több­sége részt vesz ezeken.

Időpontok

Részvételi díjak

2016. febr. 16-26.
575.000 Ft
+ reptéri ill. (kb. 170.600 Ft)
2016. márc. 15-25.
575.000 Ft
+ reptéri ill. (kb. 158.400 Ft)
# 2016. nov. 8-18.
 
 
# 2016. nov. 30 - dec. 10.
 
 

 

A reptéri illeték jegykiállításig még változhat.

 

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a helyi közle­kedést, a 8 éj­sza­kai szál­lást reg­geli­vel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat belé­pő­dí­jakkal, a helyi idegen­ve­ze­té­seket és a magyar ide­gen­ve­ze­tő­t az indulástól az érkezésig.

# A 2016. nov. 8-i és nov. 30-i cso­portok pontos leírását és árait a ka­ta­lógus ja­nu­ár végi zárásakor még nem tudtuk meg­ha­tároz­ni. Terveink szerint április közepéig vég­le­ge­sít­jük a progra­mot és az ára­kat. Kérjük, fi­gyel­jék hon­lapunkat, vagy ér­dek­lőd­jenek iro­dánk­nál!
 
 
Félpanziós felár:44.900 Ft
(5 vacsora)
 
Egyágyas felár:179.500 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap

 

 

 


248 olvasás