Keresés az oldalon   Részletes keresés »

Menü
 
email Küldés e-mailben | print Nyomtatható változat |

NAGY PERUI KÖRUTAZÁS

írta on

image

 

bolíviai és észak-perui kirándulással

 

1. nap: Lima

Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Limába, Peru főváro­sába. Érkezés helyi idő szerint az esti órákban, transzfer a szállodába (1 éj). Szállásunk Lima legelő­kelőbb negyedében, Mira­flores-ban talál­ható.

2. nap: Paracas Nemzeti Park, Ballestas-szigetek

Elutazás Limából autó­busszal a Csendes-óceán part­vo­nala mentén déli irányba, a Paracas Nemzeti Parkba. Hajó­ki­rán­dulás a Ballestas-szigetekhez, ahol pingvinek, fókák és tengeri madarak ezreiben gyö­nyör­köd­he­tünk, szeren­csés esetben delfinek is előbuk­kan­hatnak (ez Peru első számú tengeri állat­világot bemutató helye).
Délután to­vább­uta­zás az Andok lábai mentén Naz­cá­ba, szállás (2 éj).

3. nap: Nazca-vonalak, Cantalloci vízvezetékek

A titokzatos Nazca-vonalak eredetét a tudó­soknak a mai napig nem sike­rült tisz­tázni. A siva­tagba rajzolt óriási geo­metriai alak­zatok közül a leg­na­gyobbak (pl. a kondor, a pelikán vagy a hüllő) több mint 100 méte­resek. A Páname­rikai országút melletti kilátó­to­ronyból 3 alakzat látszik vala­mennyire, de igazából a vonalak a leve­gőből tanul­mányozhatóak.
Fakultatív program: Repülés kisgépekkel a Nazca-vonalak fölé Nazca város repülő­teréről.
A fakultatív program ára: 37.900Ft (ga­ran­tált in­du­lás).
Délután lehe­tő­ség a Cantalloc melletti föld alatti vízve­ze­tékek meg­te­kin­té­sé­re. Ezt az érdekes, föld alatti csator­nákból álló rendszert és a hozzájuk tartozó kör alakú kőépít­mé­nyeket (kutakat) egykoron a nazcák építették véde­ke­zésül a siva­tagi éghajlat miatti állandó vízhiány ellen.

4. nap: Pánamerikai országút

Utazás nagyrészt sivatagi tájakon keresztül déli irányba a világ egyik leghí­resebb útvo­nalán, a Páname­rikai ország­úton, amely az amerikai konti­nensen talál­ható országok több­ségét össze­köti. Útközben többször keresz­tezünk termé­keny folyó­völ­gyeket, amelyeket az Andok vízgyűjtő terü­le­teiről eredő folyók táplálnak (fotó­szünetek). Érkezés Arequipába, Peru második leg­na­gyobb váro­sába, majd a szállodai szobák elfoglalása (1 éj).

5. nap: Arequipa

Arequipa, az örök tavasz városa közel 6000 méteres hegyek lábainál fekszik. A város nagy ne­ve­zetes­sé­ge a Szt. Katalin-kolostor, Dél-Amerika egyik leg­je­len­tő­sebb gyarmati korból származó emléke. A hatalmas (100 m x 200 m) terü­leten fekvő, magas falakkal körbe­vett épü­let­együt­tes való­ságos város a vá­ros­ban, amelynek meg­te­kin­té­se a turisták szá­má­ra egyfajta időutazással ér fel.
Ezután a város egyéb ne­ve­zetes­sé­geivel ismer­kedik a csoport: ka­ted­rá­lis, mo­nu­men­tá­lis főtér, Jezsuita temp­lom (melynek egyik kápol­nája olyan szép, hogy Arequipa Sixtus-kápolnájának nevezik), Carmen Alto kilátópont stb.
Délután utazás az Arequipát Punóval össze­kötő ország­úton. Az Andok hegy­ségen át vezető vad­re­gé­nyes országút áthalad egy 4000 méter feletti hágón is (fotó­szünet). Szállás a Titicaca-tó partján fekvő Puno városában (1 éj).

6. nap: Titicaca-tó, úszó szigetek, Bolívia

Félnapos hajókirándulás a világ leg­ma­ga­sabban (3820 méteren) fekvő hajóz­ható taván, a Titicaca-tavon. Láto­gatás a nádból készült úszó szige­teken, is­mer­ke­dés az ott élő indi­ánok éle­tével. Fő tevé­keny­ségük a halászat, illetve az ajándék­tárgyak készí­tése, melyeket a turis­táknak árulnak.
Délután utazás autó­busszal a szom­szé­dos Bo­líviá­ba, szállás a fő­vá­ros­ban, La Pazban (2 éj).

7. nap: Tiwanaku, La Paz

Délelőtt lá­to­ga­tás a La Paz környéki Tiwanaku rom­vá­rosban, mely az egyik leg­je­len­tő­sebb inkák előtti dél-amerikai civi­li­záció fővá­rosa volt. Délután vá­ros­né­zés La Pazban: indián piac, varázs­szerek piaca, ferences temp­lom, ka­ted­rá­lis, par­la­ment, Hold völgye stb.

8. nap: Katamarán a Titicaca-tavon, Napsziget, Puno

Transzfer Chua kikötőjébe, onnan hajózás kata­ma­ránon a Titicaca-tavon. Bolí­viához tartozik a tó leg­ér­de­ke­sebb szigete, a Nap­sziget, amely egy ősi legenda szerint az Inka Biro­dalom szülő­helye. Láto­gatás a szigeten: inka kori emlékek, nádhajó-készítés bemu­ta­tója, kézműves központ, is­mer­ke­dés a külön­böző lámafélékkel stb.
Kora délután érkezés Copacabana kikö­tőjébe, átkelés Peruba, majd to­vább­uta­zás a punói szállodába (1 éj).

9. nap: Sillustani, Andahuaylillas

Egész napos utazás autó­busszal Punóból Cuzcóba az Andok fenn­síkon keresztül. Első prog­ramunk Sillustani meg­te­kin­té­se. A közeli Umayo-tó partján álló ősi, kerek alap­rajzú temet­ke­zési épít­mények Peru leg­fon­to­sabb törté­nelem előtti korból származó emlékei közé tartoznak. A kö­vet­ke­ző megállónk: Andahuaylillas (bájos andesi falu, temp­lo­mában gyönyörű fest­mények). Szállás Cuzcóban (3 éj).

10. nap: Szent Völgy, Pisac, Cuzco

Délelőtt kirándulás az Andok egy kanyonszerű völgyébe, ahol az inkák szent folyója, az Urubamba folyik. A folyó­parti Pisac faluban lá­to­ga­tás a híres indián piacon (kü­lön­le­ges élmény). Vissza­útban Cuzcóba rövid is­mer­ke­dés néhány inka kori rommal: Tambo Machay (egy forrás fölé emelt kultikus épít­mény); Puka Pukara (a vörös erőd); Sacsayhuamán (cita­della Cuzco felett óriási építő­kövekből).
Cuzco az egykori Inka Biro­dalom fővá­rosa volt. Manapság Dél-Amerika mű­em­lé­kek­ben leggaz­dagabb váro­sának tartják, mely az inka kori emlé­keken kívül tele van a gyarmati korból származó han­gu­la­tos épüle­tekkel. A vá­ros­né­zés fény­pontjait a műkin­csekkel teli ka­ted­rá­lis és az inkák egykori Naptemp­lomának meg­te­kin­té­se jelentik.

11. nap: Machu Picchu (vistadome vonattal)

Egész napos kirándulás pano­rá­ma­tetős vonattal Földünk talán leglátvá­nyosabb romvá­ro­sába. A vonat gyönyörű andesi tájakon halad keresztül. A végállo­mástól, a dzsun­gelben fekvő Aguas Calientes-ből kisbu­szokkal viszik a turis­tákat a 400 méterrel feljebb lévő romte­rület bejá­ra­tához. A vad­re­gé­nyes hegy­csú­csok, a mélyen alattuk kanyargó Urubamba folyó, a buja növényzet és a titokzatos inka romok látványa minden perui köru­tazás csúcs­pontját jelentik.

12. nap: Lima, Trujillo

Transzfer Cuzco repülőterére, elutazás Limába. Vá­ros­né­zés Peru közel 10 milliós metro­p­liszában. Elő­ször a gyarmati korból származó szép óvárost nézzük meg: mo­nu­men­tá­lis főtér, ka­ted­rá­lis (Pizarro sírká­pol­ná­jával), vá­ros­háza, Ferences kolostor a kata­kom­bákkal stb., majd a város két előkelő negye­dével is­mer­ke­dünk (San Isidro és Miraflores negyedek).
Ezután lá­to­ga­tást teszünk a híres Arany­mú­ze­umban, ahol a spanyol hódítás előtti időszak nagyon fejlett arany­mű­ves­sé­gének alko­tá­sait mutatják be. Ezen kívül kerá­miák, régészeti tex­tíliák, múmiák és fegy­verek is látha­tóak. A késő délutáni órákban transzfer a repülő­térre, majd to­vább­uta­zás Trujillóba, szállás (2 éj).

13. nap: Chan Chan, Huanchaco, Holdtemp­lom, Trujillo

Egész napos ba­ran­go­lás Trujillóban és kör­nyé­kén. Első programunk: Chan Chan, a világ leg­na­gyobb vályogból készült rom­vá­ro­sának meg­te­kin­té­se (UNESCO vi­lág­örök­ség). A 20 négy­zet­ki­lo­méter terü­letű város a Chimu Biro­dalom fővá­rosa volt, az inkák 1470-ben foglalták el. Néhány évti­zede egy részét rekonst­ru­álták. A déli órákban ebéd és séta egy han­gu­la­tos óceán­parti halász­fa­luban, Huanchacóban. A falu nagy látvá­nyos­ságát a helyi nádból készült egysze­mé­lyes halász­csó­nakok jelentik (a halászok bemu­tatót is tartanak).
Észak-perui kirándu­lásunk folyta­tá­saként a 290x210 méter alap­te­rü­letű Holdtemp­lomot nézzük meg, mely több mint 1000 éve 50 millió vályog­tég­lából épült (értékes falfest­mények). Ezután Trujillo bájos óváro­sával is­mer­ke­dünk, mely tele van gyönyörű, a gyarmati korból származó épüle­tekkel. Főtere sokak szerint Peru leg­szebb tere.

14. nap: Sipán, Amerika Tutankhamonja

Utazás a Pánamerikai országúton Peru legésza­kibb nagy­vá­ro­sába, Chiclayóba. A közeli Sipán falu mellett, egy ősi vályog­pi­ra­misban fedezték fel 1987-ben egy moche ural­kodó érin­tetlen sírját. Ezt a világ régészei a XX. század második leg­je­len­tő­sebb felfe­de­zé­sének tartják az egyip­tomi Tutankhamon fáraó sírjának felfe­de­zése után. Az ásatási terület és a rekonst­rukciók megte­kin­tését köve­tően Lambayeque váro­sában meglá­to­gatjuk a 2002-ben megnyílt szuper­modern múze­umot, mely a síre­gyüttesből előke­rült temérdek kincset mutatja be rend­kívül látvá­nyos módon (sokan Dél-Amerika legjobb múze­umának tartják).
Ezután transzfer Chiclayo repü­lő­terére, elutazás Limába, transzfer a szállodába (1 éj).

15. nap: Lima

Délelőtt sza­bad­idő Limában, majd a Régé­szeti és Antro­po­lógiai Múzeum megte­kin­té­sével búcsú­zunk Perutól. A múzeum nagy­szerű össze­fog­la­lását adja a Peruban látot­taknak, kiváló leletek, makettek és illuszt­rációk segít­sé­gével.
Késő délután transzfer a repü­lő­térre, elutazás egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Buda­pestre.

16. nap:

Érkezés Ferihegyre a késő esti órákban.

 

16 nap / 14 éjszaka

Utazás

A Budapest – Lima / Cuzco – Lima – Trujillo / Chiclayo – Lima – Budapest út­vo­nalon menet­rend szerinti repü­lő­já­ra­tokkal, Peruban légkon­di­cio­nált autó­busszal, a Machu Picchuhoz vo­nat­tal, Bolíviából Peruba kata­ma­ránon. (Meg­jegy­zés: Cuzcóban a turistákat maximum 32-35 fős kisbu­szokkal szállítják. Ezek ál­ta­lá­ban nem lég­kon­dicio­náltak, de a nagy ma­gas­ság miatti alacso­nyabb hőmér­sék­letek követ­kez­tében erre több­nyire nincs is szükség.)

Szállás

10 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, 2 éj (Naz­cá­ban) jó 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 2 éj (La Pazban) 5 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Félpanzió – 14 büfé­reg­geli, 14 főétkezés (va­cso­ra vagy ebéd a 2. naptól a 15. napig – napi egy főét­kezés).
Megjegyzés: Az első este nincs a hotelben va­cso­ra, mert a tapasz­ta­latok szerint ezt nem igénylik az utasok. A repülő­já­raton a Limába érkezés előtt szolgálnak fel vacsorát. Ugyan­akkor a Limából való haza­uta­zás napján még egy ebédet bizto­sítunk utasainknak.

Időpontok

Részvételi díj

2016. ápr. 15-30.
1.224.000 Ft
+ reptéri ill.
# 2016. nov. 11-26.

 

A reptéri illeték 2016 januárjában kb. 208.000 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

 

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket (beleértve a 3 belső járatot is), a helyi autó­buszt, a vonat­jegyet a Machu Picchuhoz, a hajó­je­gyeket a Titicaca-tavon, a 14 éj­sza­kai szál­lást regge­livel, a 14 főét­kezést, a csomag­hordást, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat belé­pő­dí­jakkal, vala­mint a helyi idegen­ve­zetők és a magyar idegen­ve­ze­tő­ költségeit.

# A novemberi csoport leírását és árait a katalógus ja­nu­ár végi zá­rá­sa­kor még nem tudtuk meg­ha­tároz­ni. Terveink szerint április közepéig vég­le­ge­sít­jük a progra­mot és az ára­kat. Kérjük, fi­gyel­jék hon­lapunkat, vagy ér­dek­lőd­jenek iro­dánk­nál!
 
 
Egyágyas felár:239.500 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap

 

 

 

 


252 olvasás