Keresés az oldalon   Részletes keresés »

Menü
 
email Küldés e-mailben | print Nyomtatható változat |

PERU - AZ INKÁK ÖRÖKSÉGE

írta on

image

 

1. nap: Lima

Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Limába, Peru főváro­sába. Érkezés helyi idő szerint az esti órákban, transzfer a szál­lodába (1 éj). Szállásunk Lima legelő­kelőbb negye­dében, Mira­flores-ban található.

2. nap: Paracas Nemzeti Park, Ballestas-szigetek

Elutazás Limából autó­busszal a Csendes-óceán part­vo­nala mentén déli irányba, a Paracas Nemzeti Parkba. Hajó­ki­rán­dulás a Ballestas-szigetekhez, ahol pingvinek, fókák és tengeri madarak ezreiben gyö­nyör­köd­he­tünk, szeren­csés esetben delfinek is előbuk­kan­hatnak (ez Peru első számú tengeri állat­világot bemu­tató helye).
Délután to­vább­uta­zás az Andok lábai mentén Naz­cá­ba, szállás (2 éj).

3. nap: Nazca-vonalak, Cantalloci vízvezetékek

A titokzatos Nazca-vonalak eredetét a tudó­soknak a mai napig nem sikerült tisz­tázni. A siva­tagba rajzolt óriási geomet­riai alak­zatok közül a leg­na­gyobbak (pl. a kondor, a pelikán vagy a hüllő) több mint 100 méte­resek. A Páname­rikai országút melletti kilátó­to­ronyból 3 alakzat látszik vala­mennyire, de igazából a vonalak a leve­gőből tanul­má­nyoz­hatóak.
Fakultatív program: Repülés kisgé­pekkel a Nazca-vonalak fölé Nazca város repülő­teréről.
A fakultatív program ára: 38.700Ft (ga­ran­tált indulás).
Délután lehe­tő­ség a Cantalloc melletti föld alatti vízve­ze­tékek meg­te­kin­té­sé­re. Ezt az érdekes, föld alatti csator­nákból álló rend­szert és a hozzájuk tartozó kör alakú kőépít­mé­nyeket (kutakat) egykoron a nazcák építették véde­ke­zésül a sivatagi éghajlat miatti állandó vízhiány ellen.

4. nap: Pánamerikai országút

Utazás nagyrészt sivatagi tájakon keresztül déli irány­ba a világ egyik leghí­re­sebb útvo­nalán, a Páname­rikai ország­úton, amely az amerikai konti­nensen talál­ható országok több­ségét össze­köti. Útközben többször keresz­tezünk termé­keny folyó­völ­gyeket, amelyeket az Andok vízgyűjtő terü­le­teiről eredő folyók táplálnak (fotó­szünetek). Érkezés Arequipába, Peru második leg­na­gyobb váro­sába, majd a szállodai szobák elfoglalása (1 éj).

5. nap: Arequipa

Arequipa, az örök tavasz városa közel 6000 méteres hegyek lábainál fekszik. A város nagy ne­ve­zetes­sé­ge a Szt. Katalin-kolostor, Dél-Amerika egyik leg­je­len­tő­sebb gyarmati korból származó emléke. A hatalmas (100 m x 200 m) terü­leten fekvő, magas falakkal körbe­vett épü­let­együt­tes való­ságos város a vá­ros­ban, amelynek meg­te­kin­té­se a turisták szá­má­ra egyfajta időuta­zással ér fel.
Ezután a város egyéb ne­ve­zetes­sé­geivel ismer­kedik a csoport: ka­ted­rá­lis, mo­nu­men­tá­lis főtér, Jezsuita temp­lom (melynek egyik kápol­nája olyan szép, hogy Arequipa Sixtus-kápolnájának nevezik), Carmen Alto kilá­tó­pont stb.
Délután utazás az Arequipát Punóval össze­kötő ország­úton. Az Andok hegy­ségen át vezető vad­re­gé­nyes országút áthalad egy 4000 méter feletti hágón is (fotó­szünet). Szállás a Titicaca-tó partján fekvő Puno váro­sában (2 éj).

6. nap: Titicaca-tó, úszó szigetek, Sillustani, Puno

Félnapos hajókirándulás a világ leg­ma­ga­sabban (3820 méteren) fekvő hajóz­ható taván, a Titicaca-tavon. Láto­gatás a nádból készült úszó szige­teken, is­mer­ke­dés az ott élő indi­ánok életével. Fő tevé­keny­ségük a halá­szat, illetve az aján­dék­tárgyak készí­tése, melyeket a turis­táknak árulnak.
A délutáni programunk Sillustani meg­te­kin­té­se. A közeli Umayo-tó partján álló ősi, kerek alap­rajzú temet­ke­zési épít­mények Peru leg­fon­to­sabb törté­nelem előtti korból származó emlékei közé tartoznak.

7. nap: Raqchi, Andahuaylillas

Egész napos utazás autó­busszal Punóból Cuzcóba az Andok fenn­síkon keresztül. Útközben a kö­vet­ke­ző ne­ve­zetes­sé­geket tekintjük meg: Raqchi (egy nagy inka város romjai), Andahuaylillas (bájos andesi falu, temp­lomában gyönyörű fest­mények). Szállás Cuzcóban (3 éj).

8. nap: Szent Völgy, Pisac, Cuzco

Délelőtt kirándulás az Andok egy kanyonszerű völgyébe, ahol az inkák szent folyója, az Urubamba folyik. A folyó­parti Pisac faluban lá­to­ga­tás a híres indián piacon (kü­lön­le­ges élmény). Vissza­útban Cuzcóba rövid is­mer­ke­dés néhány inka kori rommal: Tambo Machay (egy forrás fölé emelt kultikus építmény); Puka Pukara (a vörös erőd); Sacsay­hua­mán (cita­della Cuzco felett óriási építő­kö­vekből).
Cuzco az egykori Inka Biro­dalom fővá­rosa volt. Manapság Dél-Amerika mű­em­lé­kek­ben leggaz­dagabb váro­sának tartják, mely az inka kori emlé­keken kívül tele van a gyar­mati korból szár­mazó han­gu­la­tos épüle­tekkel. A vá­ros­né­zés fény­pontjait a műkin­csekkel teli ka­ted­rá­lis és az inkák egykori Naptemp­lomának meg­te­kin­té­se jelentik.

9. nap: Machu Picchu (vistadome vonattal)

Egész napos kirándulás pano­rámatetős vonattal Földünk talán leglátvá­nyo­sabb romváro­sába. A vonat gyönyörű andesi tájakon halad keresztül. A végál­lo­mástól, a dzsun­gelben fekvő Aguas Calientes-ből kisbu­szokkal viszik a turis­tákat a 400 méterrel feljebb lévő romte­rület bejá­ratához. A vad­re­gé­nyes hegy­csúcsok, a mélyen alattuk kanyargó folyó, a buja növényzet és a titok­zatos inka romok látványa minden perui köru­tazás csúcs­pontját jelentik.

10. nap: Lima

Transzfer Cuzco repülőterére, elutazás Limába. Vá­ros­né­zés Peru közel 10 milliós metro­po­liszában. Elő­ször a gyarmati korból szár­mazó szép óvárost nézzük meg: mo­nu­men­tá­lis főtér, ka­ted­rá­lis (Pizarro sírká­pol­nájával), vá­ros­háza, Ferences kolostor a kata­kom­bákkal stb., majd a város két előkelő negye­dével is­mer­ke­dünk (San Isidro és Miraflores negyedek).
Befejezésül lá­to­ga­tást teszünk a híres Arany­mú­ze­umban, ahol a spanyol hódítás előtti időszak nagyon fejlett arany­mű­ves­sé­gének alko­tásait mutatják be. Ezen kívül kerá­miák, régé­szeti textí­liák, múmiák és fegy­verek is láthatóak. Szállás Limában (1 éj).

11. nap: Lima

Délelőtt sza­bad­idő Limában, majd a Régészeti és Antro­po­lógiai Múzeum megte­kin­té­sével búcsú­zunk Perutól. A múzeum nagy­szerű össze­fog­la­lását adja a Peruban látot­taknak, kiváló leletek, makettek és illuszt­rációk segítségével.
Késő délután transzfer a repülőtérre, elutazás egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Buda­pest­re.

12. nap:

Érkezés Ferihegyre a késő esti órákban.

 

12 nap / 10 éjszaka

Utazás

A Budapest – Lima / Cuzco – Lima – Budapest út­vo­na­lon menet­rend szerinti repü­lő­já­ra­tokkal, Peruban lég­kon­dicio­nált autó­busszal, illetve a Machu Picchuhoz vonattal. (Megjegyzés: Cuz­có­ban a turis­tákat maximum 32-35 fős ki­sbu­szok­kal szállítják. Ezek ál­ta­lá­ban nem lég­kon­dicio­náltak, de a nagy magasság miatti alacso­nyabb hőmér­sék­letek követ­kez­tében erre több­nyire nincs is szükség.)

Szállás

8 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, 2 éj­sza­ka (Nazcában) jó 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Félpanzió – 10 büfé­reg­geli, 10 főétkezés (vacsora vagy ebéd a 2. naptól a 11. napig – napi egy főétkezés).

Megjegyzés: Az első este nincs a hotelben vacsora, mert a tapasz­ta­latok szerint ezt nem igénylik az utasok. A repülő­já­raton a Limába érkezés előtt szol­gálnak fel vacsorát. Ugyan­akkor a Limából való haza­uta­zás napján még egy ebédet bizto­sítunk utasainknak.

Időpontok

Részvételi díjak

     
 
     
 
2016. okt. 24-nov. 4.
807.500 Ft
+ reptéri ill.
2016. nov. 29-dec. 10.
796.000 Ft
+ reptéri ill.

 

A reptéri illeték 2016 januárjában kb. 166.000 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket (beleértve a belső járatot is), a helyi autó­buszt, a vonat­jegyet a Machu Picchuhoz, a 10 éj­sza­kai szál­lást regge­livel, a 10 főét­kezést, a csomag­hordást, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat belé­pő­dí­jakkal, vala­mint a helyi idegen­ve­zetők és a magyar idegen­ve­ze­tő­ költ­ségeit.


Egyágyas felár:176.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap

 

 

 
 

 


277 olvasás