Keresés az oldalon   Részletes keresés »

Menü
 
email Küldés e-mailben | print Nyomtatható változat |

USA - NYUGATI-PART II.

írta on

image

 

1. nap: Los Angeles

Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Los Angelesbe. Érkezés a világ egyik leg­na­gyobb repülő­terére menet­rendtől függően a délutáni vagy az esti órákban (helyi idő szerint), transzfer a Los An­geles-i szállodába (2 éj).

2. nap: Los Angeles

Félnapos vá­ros­né­zés a Nyugati-Part leg­na­gyobb metro­po­liszában (a belváros felhő­kar­co­lói, az óváros mexikói stílusú épületei, Beverly Hills, Rodeo Drive – ahol a sztárok vásá­rolnak, Sunset Boulevard, Holly­wood, Mann's Chinese Theatre a sztárok kéz- és láb­le­nyo­ma­tai­val, Walk of Fame stb.).
Délután szabad program Los Angelesben, vagy:
Fakultatív program: Universal Studios
Is­mer­ke­dés Hollywood titkaival, lá­to­ga­tás a Uni­ver­sal Studiosban, ahol életre kelnek a film­tör­té­ne­lem leghí­resebb alkotásai.
A fakultatív program ára: 36.900Ft (ga­ran­tált in­dulás).

3. nap: San Diego, Sea World

Utazás Kalifornia legdélibb ré­szé­be. Vá­ros­né­zés San Diegóban, Kalifornia második leg­na­gyobb váro­sában (felhő­kar­colók, tör­té­nel­mi városr­észek, Balboa park stb.), majd válasz­tási lehe­tő­ség 3 külön­böző program közül: sza­bad­idő a tör­té­nel­mi belváros egyéni felfe­de­zé­sére vagy lá­to­ga­tás a világ­hírű Sea World (Tengerek Világa) tema­tikus parkban vagy a kikötőben horgonyzó USS Midway (repülőgép anya­hajó) Múzeumban – a belé­pődíjak a hely­színen fize­tendők. Szállás San Diegóban (1 éj).

4. nap: Calico szellemváros (vadnyugat), Las Vegas

Utazás a Mojave sivatagon keresztül Las Vegas irányába. Útközben lá­to­ga­tás Calico szellem­vá­ros­ban. A XIX. század második felében egy tipikus vadnyu­gati város volt itt a helyi ezüst­bányák köze­lében. Miután az ezüst elfogyott, a város elnép­te­le­nedett. Néhány évtizede az épüle­teket resta­urálták, a város ma egy szabad­téri múzeum, amely bemu­tatja a régi vadnyu­gati életet. Délután érkezés a Nevada állam­beli Las Vegasba, a szeren­cse­já­tékok világ­fő­vá­ro­sába, szállás (2 éj).

5. nap: Las Vegas, Grand Canyon

Szabad program Las Vegasban.
Fakultatív program: Kirándulás a Grand Canyonhoz lég­kon­dicio­nált autó­busszal. Rövid fotó­szünet a Colorado folyót átívelő hatalmas hídnál, ahonnan kivá­lóan látszik a Hoover-gát és a Mead-tó (itt van a világ egyik leg­na­gyobb vízi erőműve). A Grand Canyon Földünk egyik leghí­resebb termé­szeti csodája. A több mint 1000 méter mély szurdokot évmilliók alatt vájta a Colorado folyó a fenn­síkba. Utazá­sunk végcélja a Hualapai indián rezer­vátum, ahol talál­koz­hatunk az őslakos indi­ánokkal, vala­mint a nap csúcs­pont­jaként végig­sé­tál­hatunk a Skywalk (Égi séta) kilátó U-alakú üveg­pad­lóján, mely 1200 méteres magas­ságban nyúlik a kanyon fölé.
A fakultatív program ára: 47.100 Ft (ga­ran­tált indulás).

6. nap: Death Valley (Halál völgye)

Reggel elutazás Las Vegasból, lá­to­ga­tás a Death Valley Nemzeti Parkban, ahol kü­lön­le­ges, holdbéli tájak várják a turis­tákat. Itt talál­ható Észak-Amerika legmé­lyebb pontja (-86 méter), de van a közelben 3000 métert megha­ladó hegy­csúcs is. To­vább­uta­zás a Mojave siva­tagon és a termé­keny Központi Sík­ságon keresztül, szállás Fresno kör­nyé­kén (1 éj).

7. nap: Yosemite Nemzeti Park

Utazás a Sierra Nevada hegységbe. Ez a terület kb. 150 éve népesült be a nagy kali­forniai aranyláz idején. A Sierra Nevada leg­na­gyobb attrak­ciója a Yosemite Nemzeti Park (Amerika leg­lá­to­ga­tot­tabb nem­zeti parkja). A park meglá­to­ga­tása során a legtöbb időt a Yosemite-völgyben töltjük. A völgy fölé közel 1000 méter magas szikla­alak­za­tok emel­kednek, több helyen gyönyörű víze­sések zúdulnak le a mélybe. A láto­gatói központban érdekes múzeum és a helyi indi­ánok életét bemu­tató kiál­lítás is látható eredeti indián kuny­hókkal és rituális épüle­tekkel. Délután to­vább­uta­zás San Francisco irányába. Szállás San Francisco kör­nyé­kén (2 éj).

8. nap: San Francisco

Félnapos vá­ros­né­zés Amerika sokak szerint leg­szebb nagyváro­sában (a felhő­kar­colók – köztük a Transamerica Piramis, a Kínai Negyed, Union Square, Vá­ros­háza, Golden Gate Park, Golden Gate híd, a híres kábel­vasút, a halász­ki­kötő helyén kia­la­kí­tott szóra­koz­tató központ stb.).
Délután szabad program, lehe­tő­ség séta­ha­jó­zásra a San Francisco-öbölben (ahova ter­mé­sze­te­sen ide­gen­ve­zetőnk is elkí­séri a csoportot).

9. nap: Monterey, 17-Mile Drive, Carmel

Utazás az óceánparti Monterey-be, is­mer­ke­dés a han­gu­la­tos kisvá­rossal. Monterey volt Kalifornia fővá­rosa, amikor ez a vidék még Mexikóhoz tartozott, erre az időre számos tör­té­nel­mi épület emlé­keztet. A kö­vet­ke­ző programunk egy látvá­nyos pano­rámaút, a híres „17-Mile Drive” (fotó­szünetek). Pihenő Car­mel­ben, a művészek váro­sában, majd to­vább­uta­zás Los Angeles irányába. Szállás egy kis­vá­rosban (1 éj).

10. nap: Solvang, Santa Barbara

Utazás tovább déli irányban az óceán köze­lében. Séta Solvangban, egy bájos kis­vá­rosban. Solvangot a dánok alapí­tották 1911-ben, a mai turisták úgy érzik, hogy Skan­di­ná­viában járnak. Ezután is­mer­ke­dés a medi­terrán hangu­latú Santa Barbarával, melynek belváro­sában nagy­szerűen felújí­tották a spanyol gyarmati korszak épüle­teit. Lehe­tőség az egykori misszió épü­let­együt­tesének és a hozzá tartozó múze­umnak a meg­te­kin­té­sé­re (a missziók király­nő­jének is szokták nevezni). Délután to­vább­uta­zás déli irányba, szállás Los Angelesben (1 éj).

11. nap: Los Angeles

Szabad program, majd transzfer a repü­lőtérre, el­uta­zás egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Buda­pest­re.

12. nap:

Érkezés Ferihegyre menetrendtől függően a délutáni vagy az esti órákban.

 

12 nap / 10 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal, Ame­ri­ká­ban lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

Szállás

10 éj­sza­ka jó középkategóriájú szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

2 kon­ti­nen­tális és 8 amerikai reggeli. Ebédet vagy vacsorát a részvételi díj nem tartalmaz. (A szál­lo­dák­ban, illetve környékükön többféle ét­ke­zé­si lehe­tő­ség van, a kiválasztásban az ide­gen­ve­zető ter­mé­sze­te­sen segítséget nyújt. Ame­ri­ká­ban az étkezést gyorséttermekben jóval olcsóbban meg lehet oldani, mint a szállodák éttermeiben.)

Időpontok

Részvételi díjak

     
 
     
 
     
 
2016. okt. 28 - nov. 8.
564.000 Ft
+ reptéri ill. (kb. 115.300 Ft)
2016. nov. 4-15.
549.000 Ft
+ reptéri ill. (kb. 106.700 Ft)

 

A reptéri illeték jegykiállításig még változhat.

 

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, a helyi autó­buszt, a 10 éj­sza­kai szál­lást reg­ge­li­vel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt prog­ra­mo­kat, a magyar ide­gen­ve­ze­tést indulástól ér­ke­zés­ig, valamint a belé­pő­je­gyeket a nemzeti parkok­ba, Calico szellem­városba és a Santa Barbara-i misszió épü­let­együt­tesébe.
(További fakultatív lehetőségek a belépő­díjak menüpontnál találhatóak.)

A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­ze­tők­nek és a helyi ide­gen­ve­ze­tők­nek. A helyiek ezt gyakorlatilag kötelezőnek tekintik. Uta­son­ként összesen kb. 30 dollárra kell számítani.


Egyágyas felár:175.000 Ft
 
3. fő kedvezménye: 125.000 Ft

 

Megjegyzés: Az amerikai szállo­dákban nincs három különálló ággyal rendel­kező há­rom­á­gyas szo­ba. Há­rom fő szá­mára egy két da­rab fran­cia­ággyal felsze­relt szo­bát tud­nak biz­to­sí­tani.

Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
 

 

Beutazási engedély vagy vízum szükséges!

 

 

 


241 olvasás