Keresés az oldalon   Részletes keresés »

Menü
 
email Küldés e-mailben | print Nyomtatható változat |

USA - KELETI-PART II.

írta on

image

 

kirándulással a Niagarához és Torontóba

 

1. nap: Boston

Elutazás Bu­da­pest­ről egy európai át­szál­lás­sal Bos­ton­ba. Szállás Boston kör­nyé­kén (2 éj).

2. nap: Boston, Plymouth

Vá­ros­né­zés Bostonban, az Egyesült Államok egyik leg­szebb váro­sában. Az amerikai nagy­vá­rosok közül talán Boston emlé­keztet legjobban az angol váro­sokra. Joggal szokták az amerikai függet­lenség bölcső­jének is nevezni, a város­köz­pont jó pár tör­té­nel­mi épülete emlé­keztet a függet­len­ségi háború időszakára.
Délután szabad program Bostonban, vagy:
Fakultatív program: Félnapos kirándulás a bájos Plymouth város­kába, is­mer­ke­dés Amerika törté­nel­mének kezde­teivel. Itt kötött ki 1620-ban az első angol tele­peseket szállító hajó, a Mayflower, melynek mása Plymouth kikö­tőjében áll és láto­gatható. A város mellett talál­ható Plimoth Plantation skanzen­együttes nagy­szerű képet ad a korszak viszo­nyairól, bemu­tatva a korai tele­pesek és az indi­ánok életét is. A hatás úgy válik teljessé, hogy a rekonst­ruált falu­ban kora­beli ruhákba öltö­zött emberek élik (játsszák) az egykori lakosok minden­napjait.
A fakultatív program ára: 15.700 Ft (belépődíjjal) – ga­ran­tált indulás. A fakultatív programot azon uta­saink­nak ajánljuk, akik szeretik a történelmet.

3. nap: Newport, New Haven

Délelőtt utazás egy han­gu­la­tos ten­ger­par­ti üdülő­városba, Newportba, mely tele van szebbnél szebb XIX. század végi kasté­lyokkal. Közülük a leghí­re­sebb a „The Breakers”, egy pazarul beren­dezett, 70 szo­bás, neore­ne­szánsz stílusú kastély, melyet a magyar kötő­désű Vanderbilt család épít­tetett. A kastély meg­te­kin­té­se után to­vább­uta­zás New York felé. Útközben New Havenben is­mer­ke­dés a világ­hírű Yale Egyetem tör­té­nel­mi épüle­teivel. Itt tanult többek között mindkét Bush és Clinton elnök is. Szállás New York kör­nyé­kén (2 éj).

4. nap: New York

Egész napos vá­ros­né­zés a szuper­la­tívuszok váro­sában (Battery Park, Ground Zero, One World Trade Center, Wall Street, Brooklyn-híd stb.). A vá­ros­né­zés fény­pont­ját jelenti majd egyrészt a pano­ráma az Empire State Building 86. emele­téről, másrészt a hajó­ki­rán­dulás a Szabadság-szigethez, ahol a város jelképe, a mo­nu­men­tá­lis Szabadság-szobor áll.

5. nap: New York

A vá­ros­né­zés folytatása New Yorkban (Soho, China­town, Times Square, Central Park stb.), majd szabad program. Lehe­tőség a Central Parkban talál­ható Metropolitan Múzeum meg­te­kin­té­sé­re (a világ egyik leggaz­dagabb múze­uma), illetve to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek felke­re­sésére.
A késő délutáni órákban to­vább­uta­zás délnyugati irányba, szállás Philadelphia kör­nyé­kén (1 éj).

6. nap: Philadelphia, Baltimore

Délelőtt vá­ros­né­zés Amerika egyik leg­fon­to­sabb tör­té­nel­mi váro­sában, Philadelphiában. Itt talál­ható az Independence Hall (Függet­lenség Csarnoka), ahol 1776-ban aláírták a Függet­len­ségi Nyilat­ko­zatot és megfo­gal­mazták az Egyesült Államok alkot­mányát is néhány évvel később (UNESCO vi­lág­örök­ség). Dél­után to­vább­uta­zás a Washington melletti szállo­dába (2 éj). Útközben is­mer­ke­dés Baltimore modern vá­ro­sával, séta a han­gu­la­tos kikötőben.

7. nap: Washington DC

Egész napos vá­ros­né­zés az Egye­sült Államok gyö­nyö­rű főváro­sában: Fehér Ház, Capitolium, Jeffer­son-emlékmű, Lincoln-emlékmű, Vietnámi Vete­ránok emlék­műve, Arlington Nemzeti Temető stb. Délután lehe­tő­ség múzeumlá­to­ga­tásra, pl. a világ­hírű Nem­zeti Légi és Űrha­józási Múze­umban (Ame­ri­ka egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb múzeuma).

8. nap: Washington DC, Lancaster (Amish farm)

Délelőtt szabad program, lehe­tő­ség to­váb­bi washing­toni mú­zeu­mok és ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re.
Délután továbbutazunk Pennsylvania állam fővá­rosa, Harrisburg irányába. Útközben a Lancaster külváro­sában talál­ható Amish farm meg­te­kin­té­se. A farm képet nyújt az amishok élet­mód­járól, arról, hogyan él a XXI. században, XVIII. századi kö­rül­mé­nyek között, a modern civili­zációtól szinte teljesen elszi­ge­telten ez a közösség.
Szállás Harrisburg mellett (1 éj).

9. nap: Harrisburg, Corning

Utazás észak felé, a kanadai határon talál­ható Nia­ga­ra-vízeséshez. Útközben rövid lá­to­ga­tást teszünk az amerikai csoko­lá­dé­gyártás központ­jában, a Harris­burg mellett felépített Hershey Csoko­ládé­mú­zeumban, majd egy szép kis­vá­rosban, Corningban a látvá­nyos üveg­mú­zeumot tekintjük meg.
Szállás Niagara Falls városban (2 éj).

10. nap: Niagara (amerikai és kanadai oldal)

Az egész napot a Niagaránál töltjük. Kilátó­pontok felke­resése az amerikai és a kanadai oldalon, majd lehe­tő­ség részt venni a klasszikus hajó­kirán­du­láson, melynek végcélja a Kanadához tartozó, félel­metes robajjal lezúduló Patkó-vízesés.

11. nap: Toronto

Utazás az Ontario-tó partja mentén Torontóba. Autó­buszos vá­ros­né­zés (fotó­szü­netekkel) Kanada leg­na­gyobb, s talán legmo­dernebb váro­sában (Yonge Street – a világ leghosszabb utcája, a régi és az új vá­ros­háza, Ontario tarto­mány par­la­mentje, a bel­város felhő­kar­co­lói, Sky Dome, kikötő stb.).
Délután transzfer a torontói repülő­térre, elutazás egy európai át­szál­lás­sal Buda­pest­re.

12. nap:

Érkezés Buda­pest­re a menetrend függ­vé­nyé­ben.

 

12 nap / 10 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal, a hely­szí­nen lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

Szállás

10 éj­sza­ka középkategóriájú szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

8 amerikai és 2 kon­ti­nen­tális reggeli. Ebédet vagy vacsorát a részvételi díj nem tartalmaz. (A szállodák kör­nyé­kén, illetve a megtekintett ne­ve­zetes­sé­gek köze­lében többféle étkezési lehe­tő­ség van, a kiválasz­tásban az idegen­vezető ter­mé­sze­te­sen segítséget nyújt.)

Időpontok

Részvételi díjak

     
 
2016. máj. 16-27.
579.000 Ft
+ reptéri ill.
2016. máj. 30 - jún. 10.
585.000 Ft
+ reptéri ill.
2016. jún. 17-28.
625.000 Ft
+ reptéri ill.
2016. júl. 24 - aug. 4.
685.000 Ft
+ reptéri ill.
2016. szept. 24 - okt. 5.
614.000 Ft
+ reptéri ill.

 

A reptéri illeték 2016 januárjában kb. 113.000 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

 

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a helyi autó­buszt, a 10 éj­sza­kai szál­lást, a 10 reggelit, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat, a magyar ide­gen­ve­ze­tő­t Bu­da­pest­től Budapestig, valamint a kö­vet­ke­ző belépőjegyeket: „The Breakers” kastély New­port­ban, Empire State Building pano­ráma-kilátó és Szabadság-sziget hajó­ki­rán­dulás New Yorkban, Amish farm Lancasterben, az üveg­mú­ze­um Corningban, valamint a Niagara hajó­ki­rán­dulás.
(Egyes ne­ve­zetes­sé­gek ingyen láto­gat­hatóak, például New Havenben a Yale Egyetem, Washingtonban a Légi és Űrha­józási Múzeum, az Arlington Nemzeti Temető és a Hershey Csokoládémúzeum.)

A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­ze­tőnek. A helyiek ezt gyakor­latilag kötele­zőnek tekintik. Utason­ként összesen kb. 25 dollárra kell számítani.


Egyágyas felár:247.000 Ft
 
3. fő kedvezménye: 154.000 Ft

 

Megjegyzés: Az amerikai szállodákban nincs három különálló ággyal rendelkező há­rom­ágy­as szo­ba. Há­rom fő szá­mára egy két da­rab fran­cia­ággyal felszerelt szo­bát tud­nak biz­to­sí­tani.

Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap

 
 
Beutazási engedély vagy vízum szükséges!

 

 

 

 


274 olvasás