Keresés az oldalon   Részletes keresés »

Menü
 
email Küldés e-mailben | print Nyomtatható változat |

USA - KELETI-PART I.

írta on

image

 

Boston, New York, Philadelphia, Washington

 

1. nap: Boston

Elutazás Bu­da­pest­ről egy európai át­szál­lás­sal Bos­ton­ba. Szállás Boston kör­nyé­kén (2 éj).

2. nap: Boston, Plymouth

Vá­ros­né­zés Bostonban, az Egyesült Államok egyik leg­szebb váro­sában. Az amerikai nagy­vá­rosok közül talán Boston emlé­keztet legjobban az angol váro­sokra. Joggal szokták az amerikai függet­lenség bölcső­jének is nevezni, a város­köz­pont jó pár tör­té­nel­mi épülete emlé­keztet a függet­len­ségi háború időszakára.
Délután szabad program Bostonban, vagy:
Fakultatív program: Félnapos kirándulás a bájos Plymouth város­kába, is­mer­ke­dés Amerika törté­nel­mének kezde­teivel. Itt kötött ki 1620-ban az első angol tele­peseket szállító hajó, a Mayflower, melynek mása Plymouth kikö­tőjében áll és láto­gat­ható. A város mellett talál­ható Plimoth Plantation skanzen­együttes nagy­szerű képet ad a korszak viszo­nyairól, bemu­tatva a korai tele­pesek és az indi­ánok életét is. A hatás úgy válik teljessé, hogy a rekonst­ruált falu­ban kora­beli ruhákba öltözött emberek élik (játsszák) az egykori lakosok minden­napjait.
A fakultatív program ára: 15.700 Ft (belépődíjjal) – ga­ran­tált indulás. A fakultatív programot azon uta­saink­nak ajánljuk, akik szeretik a történelmet.

3. nap: Newport, New Haven

Délelőtt utazás egy han­gu­la­tos ten­ger­par­ti üdülő­vá­rosba, Newportba, mely tele van szebbnél szebb XIX. század végi kasté­lyokkal. Közülük a leghí­resebb a „The Breakers”, egy pazarul beren­dezett, 70 szobás, neore­neszánsz stílusú kastély, melyet a magyar kötő­désű Vanderbilt család épít­tetett. A kastély meg­te­kin­té­se után to­vább­uta­zás New York felé. Útközben New Havenben is­mer­ke­dés a világ­hírű Yale Egyetem tör­té­nel­mi épüle­teivel. Itt tanult többek között mindkét Bush és Clinton elnök is. Szállás New York kör­nyé­kén (2 éj).

4. nap: New York

Egész napos vá­ros­né­zés a szuper­latí­vuszok váro­sában (Battery Park, Ground Zero, One World Trade Center, Wall Street, Brooklyn-híd stb.). A vá­ros­né­zés fény­pont­ját jelenti majd egy­részt a pano­ráma az Empire State Building 86. emele­téről, másrészt a hajó­ki­rán­dulás a Szabadság-szigethez, ahol a város jelképe, a mo­nu­men­tá­lis Szabadság-szobor áll.

5. nap: New York

A vá­ros­né­zés folytatása New Yorkban (Soho, China­town, Times Square, Central Park stb.), majd szabad program. Lehe­tőség a Central Parkban talál­ható Metro­politan Múzeum meg­te­kin­té­sé­re (a világ egyik leggaz­dagabb múze­uma), illetve to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek felke­re­sésére.
A késő délutáni órákban to­vább­uta­zás délnyu­gati irányba, szállás Philadelphia környékén (1 éj).

6. nap: Philadelphia, Baltimore

Délelőtt vá­ros­né­zés Amerika egyik leg­fon­to­sabb tör­té­nel­mi váro­sában, Philadelphiában. Itt talál­ható az Independence Hall (Függet­lenség Csarnoka), ahol 1776-ban aláírták a Függet­len­ségi Nyilat­ko­zatot és megfo­gal­mazták az Egyesült Államok alkot­má­nyát is néhány évvel később (UNESCO vi­lág­örök­ség). Délután to­vább­uta­zás a Washington melletti szállo­dába (2 éj). Útközben is­mer­ke­dés Baltimore modern váro­sával, séta a han­gu­la­tos kikötőben.

7. nap: Washington DC

Egész napos vá­ros­né­zés az Egyesült Államok gyö­nyö­rű főváro­sában: Fehér Ház, Capitolium, Jeffer­son-em­lék­mű, Lincoln-emlékmű, Vietnámi Vete­ránok emlék­műve, Arlington Nemzeti Temető stb. Délután lehe­tő­ség múze­umlá­to­ga­tásra, pl. a világ­hírű Nem­zeti Légi és Űrha­józási Múze­umban (Amerika egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb múzeuma).

8. nap: Mount Vernon

Délelőtt kirándulás a Potomac folyó partján talál­ható Mount Vernonba. A XVII. század végétől ez volt a Washington család birtoka, az első amerikai elnök, George Washington is itt töltötte élete leg­na­gyobb részét. A neoklasszikus stílusban épült kúriában (Amerika egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb épülete) érdekes kiál­lítás mutatja be az egykori elnök életét és munkás­ságát. A ház körül elte­rülő birtokon tett séta közben lehe­tő­ség nyílik bete­kin­teni a gazda­sági épüle­tekbe, a rabszolgák, a kiszol­gáló személyzet lakré­szeibe, illetve ellá­to­gatni az elnök és felesége sírjához is.
Ezután transzfer a washingtoni repülő­térre, elutazás egy európai át­szál­lás­sal Buda­pest­re.

9. nap:

Érkezés Buda­pest­re a menetrend függ­vé­nyé­ben.

 

 

9 nap / 7 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal, a hely­szí­nen lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

Szállás

7 éj­sza­ka középkategóriájú szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

5 amerikai és 2 kon­ti­nen­tális reggeli. Ebédet vagy vacsorát a részvételi díj nem tartalmaz. (A szállodák kör­nyé­kén, illetve a megtekintett ne­ve­zetes­sé­gek közelében többféle étkezési lehe­tő­ség van, a kiválasztásban az idegenvezető ter­mé­sze­te­sen segítséget nyújt.)

Időpont

Részvételi díj

2016. aug. 16-24.
454.000 Ft
+ reptéri ill.

 

A reptéri illeték 2016 januárjában kb. 108.800 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

 

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a helyi autó­buszt, a 7 éj­sza­kai szál­lást, a 7 reg­ge­lit, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat, a magyar ide­gen­ve­ze­tő­t Bu­da­pest­től Budapestig valamint a kö­vet­ke­ző be­lé­pő­je­gyeket: „The Breakers” kastély New­port­ban, Empire State Building pano­ráma-kilátó és Szabadság-sziget hajó­kirán­dulás New York­ban, Mount Vernon Washington mellett.
(Egyes ne­ve­zetes­sé­gek ingyen látogat­hatóak, például New Havenben a Yale Egyetem, Washingtonban a Légi és Űrha­józási Múzeum valamint az Arlington Nemzeti Temető.)

A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­ze­tő­nek. A helyiek ezt gyakor­latilag köte­lezőnek tekintik. Utasonként összesen kb. 20 dollárra kell számítani.

 

Egyágyas felár:168.000 Ft
 
3. fő kedvezménye: 108.000 Ft

 

Megjegyzés: Az amerikai szállo­dákban nincs három különálló ággyal rendel­kező há­rom­ágy­as szo­ba. Há­rom fő szá­mára egy két da­rab fran­cia­ággyal felszerelt szo­bát tud­nak biz­to­sítani.

Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap

 

 

Beutazási engedély vagy vízum szükséges!

 

 

 

 


253 olvasás