Keresés az oldalon   Részletes keresés »

Menü
 
email Küldés e-mailben | print Nyomtatható változat |

NAGY KANADAI KÖRUTAZÁS

írta on

image

 

1. nap: Montreal

Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Montrealba, Kanada második leg­na­gyobb váro­sába. Érkezés (helyi idő szerint) a délutáni órákban, transzfer a város­központi szállodába (1 éj).

2. nap: Montreal

Vá­ros­né­zés Montrealban, mely Párizs után a világ második leg­na­gyobb francia nyelvű városa: óváros a pompás Notre-Dame bazi­li­kával; a belváros modern felhő­kar­co­lói; az Olimpiai negyed a híres ferde toronnyal; a Mont Royal hegy; a Szt. József temp­lom, mely a XX. században épült és a világ egyik leg­na­gyobb temp­loma lett stb. A közös prog­ramok után sza­bad­idő az óvárosban, illetve lehe­tő­ség a kü­lön­le­ges föld­alatti város felfe­de­zé­sére (közel 2000 üzlet, 30 km-es folyo­só­rendszer).
Késő délután utazás a Szt. Lőrinc-folyó mentén Québec váro­sába, szállás (1 éj).

3. nap: Québec, Ottawa

Québec a francia kultúra bölcsője Amerikában. Több mint 400 évvel ezelőtt alapí­tották, sokak szerint Észak-Amerika legin­kább tör­té­nel­mi hangu­latú városa. A vá­ros­né­zés során sétá­lunk az alsó­város bűbájos utcács­káin és a falakkal körül­vett felső­városban is. Ez utóbbihoz tartozik a város jelké­pévé lett hatalmas Frontenac kastély­hotel, valamint a Szt. Lőrinc-folyó feletti teraszra épült Dufferin-pano­rá­ma­sétány.
Délután utazás Ottawába. Megérkezés után is­mer­ke­dés a kanadai fővá­rossal, majd a szállodai szobák elfoglalása (1 éj).

4. nap: Ottawa, „1000 sziget” hajótúra a Szt. Lőrinc-folyón

Folytatjuk az is­mer­ke­dést Ottawával. A sok szép épület közül kiemel­kedik a Kanadai Par­la­ment három­részes, nagy­szerű neogó­tikus épü­let­együt­tese az Ottawa folyó partján. Késő délelőttől sza­bad­idő, ezalatt az érdek­lő­dőknek lehe­tő­ségük lesz a Kanadai Törté­nelem Múze­umának meg­te­kin­té­sé­re. A szuper­modern múzeum remek átte­kintést ad a külön­böző indián törzsek néprajzáról.
A kora délutáni órákban búcsú Ottawától, utazás a Szt. Lőrinc-folyóhoz. Ahol a folyó kilép a hatalmas Ontario-tóból, több mint 1000 kisebb-nagyobb sziget talál­ható. A szigetek jó része magán­tu­laj­donban van, nyara­ló­há­zakkal, pazar villákkal. A leglát­vá­nyosabb közülük a Boldt várkas­tély, mely a roman­tikus német várak mintá­jára épült. Egyórás pano­ráma hajó­ki­rán­dulás a szigetek között, majd a szállodai szobák elfog­lalása Kingstonban (1 éj).
Megjegyzés: A jún. 14-i csoport esetében King­ston­ban a kanadai partner­irodánk nem tudta azt a kiváló szállodát foglalni, amit a korábbi csoport­jaink hasz­náltak. Mivel erre­felé kevés szálloda van, így csak egy 2 csil­la­gos szállodát sikerült befog­lalni erre az éjsza­kára, amely viszont a másik szállo­dához képest központi fekvésű.

5. nap: Kingston, Toronto

Is­mer­ke­dés Kingstonnal, az ország egyik legré­gebbi váro­sával, mely egy időben Kanada fővá­rosa volt. Az Ontario-tó partján emel­kedő Fort Henry a leg­na­gyobb erődít­mény Kana­dában, része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek (fotószünet).
Késő délelőtt to­vább­uta­zás az Ontario-tó északi partja mentén Toron­tóba. A megér­kezés után lehe­tő­ség a világ nagy múze­umai közé tartozó ROM (Royal Ontario Museum) meg­te­kin­té­sé­re. A kivá­lóan össze­állí­tott kiállí­tások közül a leg­ér­de­ke­sebbek a dino­sza­urusz galéria, vala­mint az egyip­tomi és a kínai gyűjte­mény. Ezt köve­tően autó­buszos vá­ros­né­zés (fotó­szü­netekkel) Kanada leg­na­gyobb, s talán legmo­der­nebb váro­sában (Yonge Street – a világ leghosszabb utcája, a régi és az új vá­ros­háza, Ontario tarto­mány par­la­mentje, a belváros felhő­kar­co­lói, Sky Dome, kikötő stb.). Szállás Toronto környékén (2 éj).

6. nap: Toronto, Niagara

Délelőtt a torontói program fénypont­jaként felme­gyünk a modern világ egyik csodá­jának tartott CN-toronyba (a XX. század végéig a világ leg­ma­ga­sabb építménye volt).
Ezt köve­tően kirán­dulás a Niagara-vízeséshez. Séta a víze­sések kanadai oldalán, majd a klasszikus hajó­ki­rán­dulás követ­kezik, melynek végcélja a félel­metes robajjal lezúduló Patkó-vízesés.

7. nap: Sziklás-hegység, Banff

Elutazás repülőgéppel a kanadai vadnyugat főváro­sába, a prérin fekvő Calgaryba, ahonnan tiszta időben már jól látszanak a Sziklás-hegység láncai. A Kanadai Sziklás-hegység a köru­tazás csúcs­pontja, a világ egyik leg­szebb magas­hegy­sége, az érin­tetlen termé­szet hazája kris­tály­tisz­ta vizű tavakkal, vad­re­gé­nyes szurdo­kokkal, zúgó vízesé­sekkel, óriási gleccser­me­zőkkel, sötétzöld feny­ve­sekkel és hófödte csúcsokkal. A Bow folyó völgyében haladva érkezünk meg a Banff Nemzeti Parkba, majd Banff váro­sába. Ez az alpesi hangu­latú városka a Kanadai Sziklás-hegység leg­je­len­tő­sebb üdülő­helye. Is­mer­ke­dés a várossal, majd felvo­nóval felme­gyünk a közeli Sulphur hegy­csúcsra, ahonnan le­bi­lin­cselő pano­ráma nyílik a Nemzeti Park hegyvi­lágára. Szállás Banff környékén (2 éj).

8. nap: Banff és Yoho Nemzeti Parkok (Johnston-kanyon, Louise-tó, Moraine-tó, Emerald-tó stb.)

Egész napos ba­ran­go­lás a Sziklás-hegység 2 nem­zeti park­jában. Elő­ször séta a Banff környéki Johnston-kanyon alsó víze­sé­séig, majd két vad­re­gé­nyes tó meg­te­kin­té­se követ­kezik. A Louise-tó és a Moraine-tó sokak szerint a világ leg­szebb tavai.
Délután a Nagy Vízvá­lasztón keresztül átruc­canás a Yoho Nemzeti Parkba. A kirán­dulás végcélja a gyönyörű színekben pompázó Emerald-tó (Smaragd-tó), útközben fotó­szünet a Spirális alagu­taknál és a Természetes hídnál.

9. nap: Icefields Parkway (Jégmezők pano­rámaútja)

Az Icefields Parkway a világ egyik leg­szebb pano­rámaútja, Lake Louise és Jasper tele­pülések között húzódik 230 km hosszan. Az utazás során szám­talan fotó­szünetet tartunk pano­rá­ma­pon­toknál, gleccse­reknél, gyönyörű tavaknál, vízesé­seknél. Pihenő a Columbia-jégmező láto­gatói központ­jánál (kilá­tóhely, kiál­lítás, étterem, szuvenír­boltok stb.).
Fakultatív program: gleccser­séta
A láto­gatói központtól autó­busszal megyünk a közeli Athabasca-gleccser széléig, ahol átszál­lunk a ha­tal­mas kerekű ún. hóbu­szokba. Külön­leges él­mény az utazás, majd az azt követő séta a gleccser jegén.
A fakultatív program ára: 11.600 Ft (ga­ran­tált in­dulás).
Szállás a hatalmas hegyek között fekvő Jasper vá­ros­kában (1 éj).

10. nap: Jasper Nemzeti Park, Maligne-tó, Maligne-kanyon, Mount Robson

Délelőtt másfél órás hajó­kirándulás a festői szép­ségű, hatalmas hegyekkel körül­vett, kris­tály­tisz­ta vizű Maligne-tavon. Ezt köve­tően séta a látvá­nyos Maligne-kanyonban, majd pihenő a Mount Robson láto­gatói központnál, ahonnan kivá­lóan látszik a 3954 méter magas Robson-hegy, a Kanadai Sziklás-hegység leg­ma­ga­sabb csúcsa.
Ezután elbúcsúzunk a Sziklás-hegységtől, de to­vább­ra is szép hegy­vi­déki tájakon utazunk a Csen­des-óceán irányába. Szállás Kamloopsban (1 éj).

11. nap: Brit Columbia, Bridal Veil Falls, Vancouver

To­vább­uta­zás Brit Columbia tartomány válto­zatos tájain át Vancouverbe, Kanada harmadik leg­na­gyobb váro­sába. Útközben könnyű túrá­zási lehe­tő­ség a Menyasszony­fátyol-vízeséshez (Bridal Veil Falls).
Délután vá­ros­né­zés a nyugati part gyönyörű fekvésű metro­po­liszában, a világ egyik legkoz­mo­po­litább váro­sában: a belváros felhő­kar­co­lói és modern épületei, a régi Vancouvert idéző Gastown a híres gőzó­rával, a Kínai negyed, a 400 hektáros Stanley park stb. Szállás Vancouver központjában (2 éj).

12. nap: Vancouver-sziget (Butchart-kertek, Victoria)

Vancouver városát a hatalmas Vancouver-sziget zárja el a nyílt óceántól. Kora délelőtt kompát­kelés, majd lá­to­ga­tás egy mese­szép virágos­kertben (Butchart Gardens), mely világ­hír­nevét jórészt a csendes-óceáni part­vidék kellemes éghaj­la­tának köszön­heti. Délután is­mer­ke­dés Brit Columbia tarto­mány fővá­ro­sával, Victoriával, mely egész évben tele van virá­gokkal. Lehe­tőség az egészen kü­lön­le­ges Miniature World (makett világ) múzeum meg­te­kin­té­sé­re, majd vissza­uta­zás Vancouverbe. Szerencsés esetben a kompról gyilkos bálnákat is láthatunk.

13. nap: Vancouver

Délelőtt a mo­nu­men­tá­lis Lions Gate hídon keresztül átruc­canunk Vancouver egyik fő neve­ze­tes­ségéhez, a Capilano függő­hídhoz. A 70 méter mély szurdokot átívelő 137 méter hosszú függő­híd mellett több más – ugyan­azon belé­pővel láto­gat­ható – turisz­tikai attrakciót is létr­ehoztak (sétaút az esőerdő fáinak tetején, totem­os­zlopok gyűjteménye stb.).
A lá­to­ga­tást köve­tően rövid sza­bad­idő, majd transzfer a repülő­térre, elutazás egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Budapestre.

14. nap:

Érkezés Buda­pest­re a délutáni órákban.

 

 

14 nap / 12 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal a Budapest – Montreal, a Toronto – Calgary és a Vancouver – Budapest út­vo­na­lon, a helyszínen lég­kon­di­cio­nált autó­busszal.

Szállás

12 éj­sza­ka középkategóriájú szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

12 reggeli (9 amerikai és 3 kon­ti­nen­tális) / fa­kul­tatív fél­pan­zió.

Időpontok

Részvételi díjak

2016. jún. 14-27.
747.000 Ft
+ reptéri ill.
2016. jún. 30 - júl. 13.
799.500 Ft
+ reptéri ill.

 

A reptéri illeték 2016 januárjában kb. 112.500 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

 

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket (beleértve a belső járatot is), a helyi autó­buszt, a komp­át­kelést a Vancouver-szigetre, a 12 éj­sza­kai szál­lást, a 12 reg­gelit, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat, a magyar ide­gen­ve­ze­tő­t Bu­da­pest­től Budapestig, a helyi idegen­ve­ze­té­seket, a belé­pést a nemzeti parkokba, valamint a kö­vet­ke­ző belé­pő­dí­ja­kat: Notre-Dame bazi­lika Montrealban, „1000 sziget” hajó­túra, CN-torony, hajó­kirán­dulás a Nia­ga­rá­nál, felvonó a Banff melletti Sulphur hegy­csúcsra, hajózás a Maligne-tavon, Butchart-kertek, Capilano függőhíd.

A helyszínen borra­valót illik adni a gép­ko­csi­ve­ze­tők­nek és a helyi ide­gen­ve­ze­tők­nek. Uta­son­ként összesen kb. 25-30 dollárra kell számítani.

Félpanziós felár:85.500 Ft
(10 vacsora és 1 ebéd – napi egy főétkezés
a 2. naptól a 12. napig. A 6. napon az ebéd
a Niagaránál egy panoráma-étteremben lesz.)
 
Egyágyas felár:222.000 Ft
 
3. fő kedvezménye:176.000 Ft

 

Megjegyzés: A kanadai szállodákban nincs há­rom különálló ággyal rendelkező háromágyas szo­ba. Három fő számára egy két darab fran­cia­ággyal felszerelt szobát tudnak biz­to­sí­ta­ni.

Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás
:

450 Ft/nap

 

Beutazási engedély szükséges!

 

 

 


329 olvasás