Keresés az oldalon   Részletes keresés »

Menü
 
email Küldés e-mailben | print Nyomtatható változat |

MONTREAL, QUÉBEC, OTTAWA, TORONTO

írta on

image

 

Kelet-Kanada felfedezése

 

1. nap: Montreal

Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Montrealba, Kanada második leg­na­gyobb váro­sába. Érkezés (helyi idő szerint) a délutáni órákban, transzfer a város­központi szállodába (1 éj).

2. nap: Montreal

Vá­ros­né­zés Montrealban, mely Párizs után a világ második leg­na­gyobb francia nyelvű városa: óváros a pompás Notre-Dame bazi­li­kával; a belváros modern felhő­kar­co­lói, melyek közre­fogják a római Szent Péter-bazi­lika kéthar­ma­dára kicsi­nyített mását, a „Mária, a világ király­nője” szé­kes­egy­házat; az Olim­piai negyed a híres ferde toronnyal; a Mont Royal hegy; a Szt. József temp­lom, mely a XX. században épült és a világ egyik leg­na­gyobb temp­loma lett stb. A közös prog­ramok után sza­bad­idő az óvárosban, illetve lehe­tő­ség a kü­lön­le­ges föld­alatti város felfe­de­zésére (közel 2000 üzlet, 30 km-es folyo­só­rend­szer).
Késő délután utazás a Szt. Lőrinc-folyó mentén Québec váro­sába, szállás (2 éj).

3. nap: Québec, Ste Anne de Beaupré, Ste Anne kanyon

Québec a francia kultúra bölcsője Amerikában. Több mint 400 évvel ezelőtt alapí­tották, sokak szerint Észak-Amerika leginkább tör­té­nel­mi hangu­latú városa. A vá­ros­né­zés során sétálunk az alsó­város bűbájos utcács­káin és a falakkal körül­vett felső­városban is. Ez utóbbihoz tartozik a város jelké­pévé lett hatalmas Frontenac kastély­hotel, valamint a Szt. Lőrinc-folyó feletti teraszra épült Dufferin-pano­rá­ma­sétány.
Délután kirándulás a közeli Ste Anne de Beaupré város­kába, a gyönyörű bazi­lika meg­te­kin­té­se (Kana­da talán leg­fon­to­sabb zarán­dok­helye). Ezt köve­tően a Ste Anne folyó víze­séséhez utazunk, séta a vad­re­gé­nyes kanyonban.
Este vacsora egy juhar­szirup­készítő műhely étter­mében Orléans szigetén. A program során bemu­tatót is tartanak a juhar­szirup készí­té­séről, melynek nagy hagyo­mánya van Kana­dában, hiszen az itt élő indiánok készí­tették el elő­ször a mai modern konyha szerint is elis­merten kincseket tartal­mazó termé­szetes édesítőszert.

4. nap: Omega Szafari Park, Ottawa

Utazás Ottawa irányába. Útközben lá­to­ga­tás az Omega Szafari Parkban, ahol gyönyörű környe­zetben Kanada jelleg­zetes álla­taival ismer­ked­hetünk meg (bölény, vapiti, szarvas, medve, farkas, hód stb.). Megér­kezés a kanadai fő­vá­ros­ba késő délután, rövid vá­ros­né­zés, majd a szállodai szobák elfoglalása (1 éj).

5. nap: Ottawa, Kingston

Folytatjuk a vá­ros­né­zést Ottawában. A francia és az angol nyelv­te­rület határán fekvő város egy komp­ro­misszum révén lett Kanada fővá­rosa a XIX. század közepén. A város sok szép épülete közül kiemel­kedik a Kanadai Par­la­ment három­részes, nagy­szerű neogó­tikus épü­let­együt­tese az Ottawa folyó partján. Késő déle­lőttől sza­bad­idő, ezalatt az érdek­lő­dőknek lehe­tő­ségük lesz a Kanadai Törté­nelem Múze­umá­nak meg­te­kin­té­sé­re. A szuper­modern múzeum remek átte­kintést ad a külön­böző indián törzsek nép­rajzáról. A kora délutáni órákban búcsú Ottawától, utazás az Ontario-tóhoz. Is­mer­ke­dés Kingstonnal, az ország egyik legré­gebbi váro­sával, mely egy időben Kanada fővá­rosa volt. Az Ontario-tó partján emel­kedő Fort Henry a leg­na­gyobb erődít­mény Kana­dában, része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek (fotószünet). Szállás Kingstonban (1 éj).

6. nap: „1000 sziget” hajótúra a Szt. Lőrinc-folyón, Toronto

A Szt. Lőrinc-folyó a világ egyik leg­bő­vizűbb folyója, az észak-amerikai Nagy-Tavak vizét vezeti az Atlanti-óceánba. Ahol a folyó kilép a hatalmas Ontario-tóból, több mint 1000 kisebb-nagyobb sziget talál­ható. Az indiánok a „Nagy Szellem Kert­jének” nevezték ezt a vidéket. A szigetek jó része magán­tu­laj­donban van, nyara­ló­há­zakkal, pazar villákkal. A leglát­vá­nyo­sabb közülük a Boldt várkas­tély, mely a roman­tikus német várak mintá­jára épült.
Egyórás pano­ráma hajó­kirán­dulás a szigetek között, majd to­vább­uta­zás az Ontario-tó északi partja mentén Toron­tóba. Autó­buszos vá­ros­né­zés (fotó­szünetekkel) Kanada leg­na­gyobb, s talán legmo­der­nebb váro­sában (Yonge Street – a világ leghosszabb utcája, a régi és az új vá­ros­háza, Ontario tarto­mány par­la­mentje, a belváros felhő­kar­co­lói, Sky Dome, kikötő stb.). A program fény­pont­jaként felme­gyünk a modern világ egyik csodá­jának tartott CN-toronyba (a XX. század végéig a világ leg­ma­ga­sabb építménye volt).
Szállás Toronto kör­nyé­kén (2 éj).

7. nap: Niagara-vízesés, Niagara on the Lake

Kirándulás a Niagara-vízeséshez. Séta a vízesések kanadai oldalán, majd a klasszikus hajó­ki­rán­dulás követ­kezik, melynek végcélja a félel­metes robajjal lezú­duló Patkó-vízesés. Lehe­tőség lifttel felmenni a 236 méter magas Skylon-toronyba, ahon­nan léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma nyílik a vízesé­sekre és a környező kanadai és amerikai terü­letekre.
Fakultatív program:
Kilenc perces heli­kopteres repülés a víze­sések felett.
A fakultatív program ára: kb. 110 CAD (a hely­színen fizetendő).
Délután is­mer­ke­dés Niagara on the Lake város­kával. Ez a bájos tele­pülés ott helyez­kedik el, ahol a Nia­ga­ra folyó bele­ömlik az Ontario-tóba. A XIX. század eleje óta szinte érin­tet­lenül megma­radt íz­lé­ses villáival, épüle­teivel Kanada leg­szebb kis­vá­ro­sai közé tartozik.

8. nap: Toronto

Szabad program Torontóban, lehe­tő­ség belvárosi sétára, vala­mint ide­gen­ve­ze­tőnk­kel a világ nagy múze­umai közé tartozó ROM (Royal Ontario Muse­um) meg­te­kin­té­sé­re. A kiválóan össze­állított kiál­lí­tások közül a leg­ér­de­ke­sebbek a dino­szaurusz galéria, valamint az egyiptomi és a kínai gyűjtemény.
Este transzfer a repülőtérre, elutazás egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Buda­pest­re.

9. nap:

Érkezés Buda­pest­re a délutáni órákban.

 

9 nap / 7 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal, a hely­színen lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

Szállás

7 éj­sza­ka középkategóriájú szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

7 amerikai reggeli + 1 vacsora Orléans szigetén a 3. napon / fakultatív fél­pan­zió.

Időpont

Részvételi díj

2016. aug. 17-25.
392.000 Ft
+ reptéri ill.

 

A reptéri illeték 2016 januárjában kb. 94.500 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a helyi autó­buszt, a 7 éj­sza­kai szál­lást regge­livel, a vacsorát a 3. napon, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat, a magyar ide­gen­ve­ze­tő­t Bu­da­pest­től Budapestig, a helyi idegen­ve­ze­téseket, vala­mint a kö­vet­ke­ző belé­pő­dí­ja­kat: Notre-Dame bazi­lika Montrealban, Ste Anne bazilika, Ste Anne kanyon, Omega Szafari Park, „1000 sziget” hajó­túra, CN-torony, hajó­ki­rán­dulás a Niagaránál.

A helyszínen borra­valót illik adni a gépko­csi­ve­ze­tőnek és a helyi ide­gen­ve­ze­tők­nek. Utason­ként összesen kb. 15-20 dollárra kell számítani.

Félpanziós felár:32.500 Ft
(4 vacsora és 1 ebéd – napi egy főétkezés a 2., 4., 5., 6. és 7. napon. Az ebéd a Niagaránál egy
panoráma-étteremben lesz.)
 
Egyágyas felár:108.000 Ft
 
3. fő kedvezménye:87.200 Ft

 

Megjegyzés: A kanadai szállodákban nincs há­rom különálló ággyal rendelkező háromágyas szo­ba. Három fő számára egy két darab fran­cia­ággyal felszerelt szobát tudnak biz­to­sí­ta­ni.

Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap

 

Beutazási engedély szükséges!

 

 

 

 


295 olvasás