Keresés az oldalon   Részletes keresés »

Menü
 
email Küldés e-mailben | print Nyomtatható változat |

TRÓPUSI MESEORSZÁGOK: MALAJZIA ÉS SZINGAPÚR I.

írta on

image

 

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri át­szál­lás­sal Malaj­ziába.

2. nap: Kuala Lumpur

Érkezés Kuala Lumpur szupermodern nemzet­közi repülő­terére helyi idő szerint a délutáni órákban. Transzfer a Kuala Lumpur-i szállodába (3 éj).

3. nap: Kuala Lumpur

Az egész napot Kuala Lumpurban töltjük. Az autó­buszos vá­ros­né­zés során több hosszabb-rövidebb fotó­szünetet tartunk, például a Petronas tornyoknál (a világ leg­ma­ga­sabb iker­tornyai), a Nemzeti Emlék­műnél, a Nemzeti Mecsetnél, a Függet­lenség terén és a Királyi Palo­tánál. A nap folya­mán lá­to­ga­tást teszünk a híres Madár­parkban (a világ egyik leg­na­gyobb madár­parkja, ahol a trópusi mada­rakon kívül az egzotikus vege­tá­cióban is gyö­nyör­köd­he­tünk), vala­mint a Nemzeti Múze­umban (amely kivá­lóan be­mu­tat­ja Malajzia törté­nelmét és népeinek kultú­ráját). A kínai negyedben tett séta közben látjuk majd a szín­pompás hindu Sri Mariamman-temp­lomot. A nap egyik csúcs­pontját jelenti a vacsora hely­színe: a forgó étterem a Kuala Lumpur toronyban, mely a világ egyik leg­ma­ga­sabb tévétornya (421 méter magas).

4. nap: Batu-barlangok, dzsungeltúra, Kuala Lumpur

Barangolás Kuala Lumpur kör­nyé­kén. Elő­ször a Batu-barlan­gokhoz láto­gatunk, ahol egy híres hindu szentély talál­ható. Ezt köve­tően a malajziai dzsun­gellel is­mer­ke­dünk, lehe­tő­ség sétára, könnyű túrára.
Délután egy nagy­szerű kézműves központot láto­gatunk meg Kuala Lumpur belváro­sában, majd a nap hátra­lévő ré­szé­ben szabad program.

5. nap: Lata Iskandar vízesés, Cameron-hegység (Tanah Rata, pillangófarm, teaültetvények)

Utazás Kuala Lumpurtól észak felé előbb autó­pályán, majd kanyargós hegyi utakon a Cameron-hegy­ség­be. Az út mentén néhány pici benn­szü­lött falu is felbukkan. Pihenő a Lata Iskandar vízesésnél.
A Ca­me­ron-hegység 1500 méter magasan fekvő han­gu­la­tos üdülő­helyei egész évben ideális klímát bizto­sítanak, a nappali csúcshő­mér­sék­letek szinte min­dig 20 és 25 Celsius fok között vannak. Is­mer­ke­dés Tanah Ratával, a hegység fő üdülő­he­lyével, majd lá­to­ga­tás egy pillangó­farmon, ahol sokféle eg­zo­tikus élőlényt mutatnak be. A nap csúcs­pontját egy gyö­nyö­rű­szép teaül­tet­vény meglá­to­ga­tása jelenti, közben rövid is­mer­ke­dés a tea feldol­go­zási fo­lya­ma­tával.
Szállás a Cameron-hegység egy szép fekvésű szállo­dájában (1 éj).

6. nap: Sam Poh Tong barlangtemp­lom, Kuala Kangsar, Kuala Sepetang mangroveerdő, Penang

Utazás tovább észak felé. Leereszkedünk a Ca­me­ron-hegységből, majd Ipoh városa mellett megnézünk egy nagyon érdekes kínai buddhista barlang­temp­lomot (Sam Poh Tong). A temp­lom épü­let­együt­teséhez tartozó dísz­kert az egyik leg­szebb egész Malajziában.
Ezután Perak tartomány szultán­jának szék­vá­rosával, Kuala Kangsarral is­mer­ke­dünk. Fotó­szünet az ezer­egyéj­sza­ka meséire emlé­kez­tető Ubudiah-me­cset­nél, valamint a régi és az új szultáni palotánál.
Kora délután egy kitérőt teszünk a tenger­part melletti Kuala Sepetang mangro­ve­er­dőbe. Lehe­tőség rövid erdei sétára egy széles pallókra épített tanös­vényen, majd egy faszén­égető üzem meg­te­kintése.
Megérkezés Penang szigetére a világ egyik leg­hosszabb hídján keresztül (13,5 km). Szállásunk Batu Ferringhi üdülő­helyen lesz egy ten­ger­par­ti szál­lo­dá­ban (2 éj). Figyelem: Penang szigete mentén a tenger vize nem elég tiszta ahhoz, hogy ideális legyen fürdésre, a turisták inkább a szállodák úszó­me­dencéit részesítik előnyben.

7. nap: Penang, Georgetown

Vá­ros­né­zés Penang szigetének gyönyörű főváro­sában, Georgetownban, melyet az angolok alapí­tottak, ma nagy­részt kínaiak lakják, és szám­talan tör­té­nel­mi neve­ze­tes­ségének köszön­hetően része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek. A leg­ér­de­ke­sebb látni­valók a Wat Chaiya Mangkalaram thai temp­lom (a világ egyik leg­na­gyobb fekvő Buddha-szobrával), a kínai Khoo klán pazar temp­loma és szék­háza (ahol egy érdekes múzeum a klán törté­netét is bemu­tatja), a britek által épített Cornwallis erőd, valamint a tengerbe benyúló mólók mentén a vízre épült fahá­zakból álló város­negyed (egy egészen kü­lön­le­ges életforma). Napközben meg­néz­zük a közeli Kek Lok Si temp­lomot is, a hegy­tetőn álló épít­mény a leg­je­len­tő­sebb és talán a leglát­vá­nyosabb buddhista temp­lom­együttes Malajziában.

8. nap: Putrajaya, Melaka

Reggel búcsú Penang szigetétől, utazás autópályán déli-délkeleti irányban Melakába. Útközben megál­lunk Putrajayában. Kuala Lumpur köze­lében épült fel az utóbbi másfél évti­zedben ez a gyö­nyö­rű­szép város, Malajzia új kormány­zati központja. Putrajaya még a sokat látott nagy világ­uta­zókat is lenyűgözi modern palo­táival, park­jaival, tavaival. A rózsaszín márványból épült Putra-mecset talán a leglátvá­nyosabbnak számít Délkelet-Ázsiában. Vá­ros­né­zés, majd to­vább­uta­zás a melakai szállodába (1 éj).

9. nap: Melaka, Szingapúr

Melaka Malajzia legrégibb városa, fekvésének köszön­hetően a középkor óta Délkelet-Ázsia egyik leg­fon­to­sabb keres­ke­delmi központja. Már az európaiak megje­le­nése előtt a kínaiak, majd az arabok gyarma­to­sí­tották, az 1500-as évektől pedig előbb a portugál, aztán a holland, végül az angol gyarmat­bi­ro­dalom fontos városa volt. Mind­egyik gyarma­tosító rajta hagyta a nyomát a tele­pü­lésen, nem csoda, hogy a szám­talan szép épülettel, tör­té­nel­mi emlékkel rendel­kező város az UNESCO vi­lág­örök­ség részét képezi.
Vá­ros­né­zés, majd lá­to­ga­tás a Baba Nyonya Múzeumban, ahol bete­kintést nyer­hetünk a városban élők évszá­za­dokkal ezelőtti élet­módjába. Rövid szabad program, majd utazás a Maláj-félsziget déli csücskébe. Két híd köti össze a Maláj-félszigetet Szingapúr szige­tével, melyek egyikén átkelve, az útlevél-ellenőr­zések és a vámvizs­gálat után érkezünk meg a város­államba. Szállás a város­köz­pont­ban (2 éj).

10. nap: Szingapúr

Egész napos vá­ros­né­zés a szuper­la­tívuszok váro­sában. Szingapúr ne­ve­zetes­sé­gei közül nehéz egy-kettőt kiemelni, a nap során egyik csoda a másik után követ­kezik. Egy kis ízelítő: a város­központ csúcs­modern épületei, pano­ráma a Marina Bay Sands Hotel tete­jéről (3 felhő­karcoló tetejét egy hajót formázó óriási terasz fogja át), a Singapore folyó menti gyönyörű házsorok, a tör­té­nel­mi épületek a brit gyarma­tosítás idősza­kából, a Raffles Hotel (Ázsia egyik legpa­ti­násabb szállo­dája), a gyönyö­rűen felú­jított kínai negyed, a hason­ló­képpen szép indiai negyed és maláj negyed, az Orchard Road (ahol több mint 20 hatalmas pláza/bevásár­ló­köz­pont van egymás mellett), a bota­nikus kert fe­lejt­he­tet­len egzotikus vege­tá­ciója (leg­szebb része a Nemzeti Orchidea Kert) stb.
Fakultatív program: Vacsora egy helyi étteremben, majd a Marina Bay Sands Hotel látvá­nyos, zenés-lézeres fény show-jának meg­te­kin­té­se követ­kezik. A programunk zárásaként hajózás a Singapore folyón. Visszaérkezés a szállodába este tíz óra körül.
A fakultatív program ára: 21.000 Ft – egy­sze­rűbb büfévacsorával.

11. nap: Szingapúr

Délelőtt pihenés a szál­lo­dá­ban, szabad program, vagy pedig rész­vétel az idegen­ve­zetőnk által szerve­zett kirán­du­láson a híres szingapúri állat­kertben.
A délután nagy részét Sentosa szigetén tölti a csoport. Közvet­lenül a fősziget mellett talál­ható ez a kisebb sziget, ahova kabinos drót­kö­tél­pályán jutunk át. Sentosán tucatnyi, a turis­tákat töme­gesen vonzó attrakció épült. A drót­kö­tél­pálya kabinjaiból megcso­dáljuk a környék pazar pano­rá­máját, majd közösen meg­néz­zük a „SEA Aquarium” nevű ócea­ná­riumot (a világ egyik leg­na­gyobb akvá­riuma varázs­latos tengeri élővi­lággal). Lehe­tőség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re, a programok kivá­lasz­tá­sában az idegen­vezető a hely­színen segít­séget nyújt (pl. „Sky Tower” nevű kilátó­torony, Madame Tussauds panop­tikum, „Images of Singapore” múzeum stb. Ez utóbbi rend­kívül látvá­nyos formában meséli el Szingapúr törté­nelmét.)
Sentosa szigete után kora este vissza­uta­zás a belvá­rosba, rövid szabad program a bevá­sár­ló­köz­pontok utcá­jában, az Orchard Roadon vagy zuha­nyo­zási lehe­tő­ség a szál­lo­dá­ban. Útban a reptér felé a város­állam egyik legújabb attrak­ciójának, a „Gardens by the Bay” nevű parknak a megte­kin­té­sével búcsú­zunk Szingapúrtól. A parkban talál­ható, 18-50 m magas mester­séges óriásfák este színesen vilá­gítanak, lomb­ko­ro­nájukat „égi sétaút” köti össze, ahonnan lenyű­göző a kivi­lá­gított város látványa.
Késő este transzfer a repülőtérre, éjfél után elutazás Szingapúrból egyszeri át­szál­lás­sal Buda­pestre.

12. nap:

Érkezés Ferihegyre a délelőtti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a nyitvatartások függ­vé­nyé­ben fel­cserélődhet.

 

12 nap / 9 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal, egyszeri át­szál­lás­sal (érkezés Kuala Lumpurba, elutazás Szingapúrból). Malajziában és Szingapúrban lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

Szállás

9 éj­sza­ka 4-5 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. A szállodákhoz úszó­me­den­ce is tartozik.

Ellátás

9 büfé­reg­geli, valamint 6 főétkezés (ebéd vagy vacsora) a 3. naptól a 9. napig (a 8. nap kivételével).
Megjegyzések: A 10. napon a fakultatív program tartal­mazza a vacsorát, a 11. nap éjsza­káján, az elutazás után pedig a repülő­gépen szol­gálnak fel meleg ételt. (Hason­ló­képpen a többi repülő­já­raton is bizto­sítanak meleg étkezést.) A 2. nap estéjén a szálloda melletti bevá­sár­ló­köz­pont­ban lesz lehe­tő­ség vacso­rázni, a 8. napon pedig egy olyan autó­pálya melletti pihenő­helyen, ahol gyors­éttermek vannak.

Időpontok

Részvételi díj

     
 
2016. nov. 4-15.
508.000 Ft
+ reptéri ill.

 

A reptéri illeték 2016 januárjában kb. 109.700 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

 

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a 9 éj­sza­kai szál­lást, 9 büfé­reg­gelit, 6 főét­kezést (ebéd vagy vacsora), az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a magyar ide­gen­ve­ze­tő­t a bu­da­pesti indu­lástól a bu­da­pesti érke­zésig, a helyi idegen­ve­ze­té­seket, a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közle­ke­dést és a fel­so­rolt progra­mo­kat, vala­mint a prog­ramleírás szerinti belé­pő­dí­ja­kat Malajziában.

A helyszínen borra­valót illik adni a gép­ko­csi­ve­ze­tők­nek és a helyi ide­gen­ve­ze­tők­nek (ter­mé­sze­te­sen csak akkor, ha elége­dettek a munká­jukkal). Utason­ként összesen kb. 20 dollárra kell számítani.


Egyágyas felár:198.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap

 

 

 


343 olvasás