Keresés az oldalon   Részletes keresés »

Menü
 
email Küldés e-mailben | print Nyomtatható változat |

MESEBELI INDIA II.

írta on

image

 

az Arany Háromszög, Rajasthan és Mumbai (Bombay)

 

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri át­szál­lás­sal Delhi nemzet­közi repülő­terére. Érkezés helyi idő szerint éjfél körül (magyar idő szerint este 8 óra körül), transzfer a szállodába (2 éj).

2. nap: Delhi

Késői reggeli után egész napos vá­ros­né­zés India főváro­sában, melynek során mind Ódelhi, mind Új­delhi leg­fon­to­sabb ne­ve­zetes­sé­geit látni fogjuk. A főbb attrak­ciók a kö­vet­ke­zők: a hatalmas Vörös erőd, a Jama Masjid (India leg­na­gyobb mecsete), Raj Ghat (Gandhi emlék­műve), Lakshmi Narayan-temp­lom (az egyik leg­szebb hindu temp­lom), India kapu, Par­la­ment, Elnöki palota és a Qutab Minar komp­lexum (a XII. századi 72 méter magas győzelmi toronnyal).

3. nap: Delhi (Bahai-temp­lom), Mathura

Indulás Agra irányába. Delhi külváro­sában meg­néz­zük a város egyik legkü­lön­le­gesebb épít­mé­nyét, a Sydney-i Opera­házra emlé­kez­tető, lótusz­virág for­má­jú Bahai-temp­lomot. Délután pihenő Mathurá­ban, a hindu­izmus egyik leg­fon­to­sabb zarán­dok­helyén, Krishna születési helyén. Láto­gatás a Krishna-temp­lomban, majd to­vább­uta­zás Agrába, szállás (2 éj).

4. nap: Sikandra, Agra

Egész napos program Agrában és kör­nyé­kén. Elő­ször a szom­szé­dos Sikandrában megte­kintjük Nagy Akbar császár impo­záns mauzó­leumát, majd a hatalmas Agrai erőd meglá­to­ga­tása követ­kezik. Benne talál­ható Akbar császár gyönyörű pa­lo­ta­komp­lexu­ma. Ezután a mogul építé­szet gyöngy­sze­mét, Itimád-ud-Dauláh sírem­lékét nézzük meg („márvány ékszer­do­boznak” is szokták nevezni).
A délutáni program fő attrak­cióját a Taj Mahal meg­te­kin­té­se jelenti. A lenyű­göző méretű, fehér márványból készült építmény szép­ségét nem lehet leírni, látni kell. Nem vé­let­le­nül válasz­tották be néhány éve a mostani világ 7 csodája közé.

5. nap: Fatehpur Sikri, Jaipur

Búcsú Agrától, utazás Jaipur irányába. Az 1570-es években Akbar császár egy Sikri nevű falu mellett épít­tette fel pompás ural­kodói rezi­den­ciáját. Néhány év múlva a császár elköl­tözött, a palota­együt­test többé nem hasz­nálták. Fatehpur Sikri ettől füg­get­le­nül lenyű­gőző, több mint 400 év után is nagy­szerű álla­potban van. Az egykori ural­kodói szék­hely és a mellette lévő impo­záns mecset meg­te­kin­té­se után to­vább­uta­zás Jaipurba, a híres „rózsa­színű” városba. Az autó­buszból megcso­dáljuk a falakkal körül­vett óváros jelleg­zetes rózsa­színű házsorait, a város­kapukat, fotó­szünetet tartunk a kü­lön­le­ges, indo-szaracén stílusban épült Albert Hallnál. Termé­sze­tesen a bazárlá­to­ga­tás sem maradhat ki a programból. Szállás Jaipurban (2 éj).

6. nap: Jaipur, Amber-erődpalota

Folytatódik a jaipuri vá­ros­né­zés. Fotó­szünet a Szelek palo­tájánál, majd meg­néz­zük a maharadzsa elbű­völő városi palota­együt­tesét, valamint a régi India fejlett csil­la­gá­szati isme­reteit bizonyító ősi obszer­va­tó­riumot (Jantar Mantar).
Délután néhány Jaipur körüli látni­valóval is­mer­ke­dünk. Az első prog­ramunk Gaitor (művészi ural­kodói sírem­lékek), majd fotó­szünet a roman­tikus Jal Mahalnál. A festői tavi kastély szinte úszik a Man Sagar-tó vizén. Ezután kirán­dulás egy Jaipur melletti kisvá­rosba, Amberbe. Itt talál­ható az a hatalmas XVI. századi erőd­palota, amely a maha­radzsa szék­helye volt, mielőtt megé­pült a jaipuri városi palota. A kívülről talán kevésbé látvá­nyos erőd­komp­lexum belül rengeteg kincset rejt, való­ságos para­dicsoma a művé­szetek kedve­lőinek. A részvételi díj tartal­mazza a felju­tást az erődhöz dzsipekkel, de való­szí­nű­leg lesz lehe­tő­ség a bejá­ratot elefánt­háton is meg­kö­ze­lí­te­ni. Ennek felára: kb. 10 USD/fő.

7. nap: Pushkar

Utazás a Nagy Indiai Sivatag szélén fekvő Jodhpurba, Rajasthan második leg­na­gyobb váro­sába. Útközben egy kis kitérőt teszünk a „400 temp­lom váro­sába”,Pushkarba, mely egy bájos tó partján talál­ható. A város kü­lön­le­ges ne­ve­zetes­sé­ge a Brahma-temp­lom, hiszen a hindu­izmus főiste­nének csak nagyon kevés temp­lomot szen­teltek egész Indiában.
Szállás Jodhpurban (2 éj).

8. nap: Jodhpur, Mandore

Félnapos vá­ros­né­zés a „kék városban”, Jodhpurban. A program során látjuk a város több pompás épületét, például a 348 helyi­ségből álló Umaid Bhawan palotát vagy a Jaswant Thada csodá­latos fehér márvány mauzó­leumot. A vá­ros­né­zés fény­pont­ját a város fölé maga­sodó, mo­nu­men­tá­lis Mehran­garh várkas­tély pazar terme­inek meg­te­kin­té­se jelenti. Délután kirán­dulás egy évszá­za­dokkal ezelőtt elha­gyott fő­vá­ros­ba, Mandoréba. A romok és az egykori ural­kodók mauzó­leumai most egy nagyon szép kertben állnak.

9. nap: Ranakpur

Utazás Udaipur váro­sába, Rajasthan legdélibb ré­szé­be. Útközben Ranakpurban egy káp­rá­za­tosan szép temp­lom­együttest nézünk meg (talán a leg­szebb dzsain temp­lom Indiában). A 29 terem mennye­zetét összesen 1444 márványból fara­gott oszlop tartja, melyek között nincs két egyforma, egyik szebb, mint a másik.
Szállás Udaipurban (2 éj).

10. nap: Udaipur

A tavak városa, a hegyekkel körül­vett Udaipur sokak szerint India legro­man­ti­kusabb tele­pülése, nem vé­let­le­nül nevezik a Kelet Velen­céjének. Az egész napot itt töltjük, is­mer­ke­dünk a város mese­szép palo­táival, temp­lomaival, kert­jeivel, szige­teivel. Meg­néz­zük ter­mé­sze­te­sen a város fő attrak­cióját, a maha­radzsa lenyűgöző városi palotaegyüttesét is.

11. nap: Udaipur, Mumbai (Bombay)

Délelőtt pihenés, szabad program Udaipurban, majd délután transzfer a város repülő­te­rére, utazás Mumbaiba. A közel húsz­mil­liós Mumbai (az egykori Bombay) India legfor­gal­masabb kikötő­városa, az ország gazda­sági központja, a világ film­ipa­rának leg­na­gyobb centruma (Bollywood). Szállás Mumbaiban (1 éj).

12. nap: Mumbai (Bombay), Elephanta-sziget

Mumbaiban a félnapos vá­ros­né­zés során látjuk a belváros leghí­resebb épüle­teit az India-kaputól a mo­nu­men­tá­lis Viktória pá­lya­ud­varig, vala­mint lá­to­ga­tást teszünk India egyik leg­je­len­tő­sebb múze­umában, a Prince of Wales Múze­umban. Délután hajó­ki­rán­dulás a közeli Elephanta-sziget több mint 1000 éves barlang­temp­lomaihoz, melyek szobrá­szati re­mek­mű­ve­ket őriznek (UNESCO vi­lág­örök­ség).
Este vacsora, majd transzfer a repülő­térre, az éj­sza­kai órákban elutazás Indiából.

13. nap:

Érkezés Buda­pest­re a reggeli órákban.

 

 

13 nap / 11 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal egyszeri át­szál­lás­sal (érkezés Delhibe, elutazás Mumbai­ból). Indiában Udaipur és Mumbai között repülő­géppel, egyéb­ként lég­kon­dicio­nált autó­busszal történik az utazás. Az Arany Három­szög városai 200-250 km-re vannak egymástól, ami 5-6 órás autó­buszos uta­zást jelent Delhiből Agrába, illetve Agrából Jaipurba. Jaipurból Jodhpurig kb. 9 órás, Jodhpurból Udaipurig kb. 6 órás buszozás várható.

Figyelem: Indiában a turista­buszok sokkal job­bak a tömeg­köz­le­ke­désre használt bu­szok­nál, de számít­sanak rá, hogy a szín­vo­na­luk el­marad az európai autó­buszos utazá­sokon megszokottaktól.

Szállás

11 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. (Indiában a 4 csil­la­gos szál­lodák Európában inkább erős 3 csil­la­gos szintnek felelnek meg.)

Ellátás

Félpanzió a 2. nap reggelijétől a 12. nap va­cso­rá­já­ig (11 büfé­reg­geli, 11 büfé­vacsora). Termé­szetesen a repülő­gépen is szolgálnak fel a nap­szaknak megfe­lelő étkezést.

Időpontok

Részvételi díjak

     
 
2016. nov. 4-16.
359.500 Ft
+ reptéri ill.
2016. nov. 25 - dec. 7.
359.500 Ft
+ reptéri ill.

 

A reptéri illeték 2016 januárjában kb. 140.400 Ft, de ez az összeg jegy­kiállításig még változhat.

 

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket (beleértve az indiai belső járatot is), a 11 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval (a fenti leírás szerint), a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közle­kedést, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a magyar ide­gen­ve­ze­tő­t a bu­da­pesti indu­lástól a bu­da­pesti érke­zésig, a helyi idegen­vezeté­seket és a fel­so­rolt progra­mo­kat, de nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

A helyszínen borra­valót illik adni a gép­ko­csi­ve­ze­tők­nek és a helyi ide­gen­ve­ze­tők­nek. Utason­ként összesen kb. 35 dollárra kell számítani.


Egyágyas felár:127.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap

 
Vízumdíj:kb. 50 USD

 

 

 

 


211 olvasás