Keresés az oldalon   Részletes keresés »

Menü
 
email Küldés e-mailben | print Nyomtatható változat |

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

írta on

image

 

 

 

Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerzôdési feltételek célja, hogy a Flamenco Tours Idegenforgalmi Korlátolt Felelôsségû Társa­ság és az utas között kötött utazási szerzôdésben nem szabályozott kérdéseket, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve 415-416.§-ának , az utazásszervezô és –közvetítô tevékenységrôl szóló 213/1996(XII.23.) Korm. Rendelet, az utazási szerzôdésekrôl szóló 281/2008(XI.28.) Korm. Rendelet rendelkezéseivel összhangban meghatározza.

AZ UTAZÁSI SZERZÔDÉS

Az utazások feltételeit és programját az utazási iroda által közzétett programfüzet, jelen általános szerzôdési feltételek és az utas által aláírt utazási szerzôdés együttesen tartalmazzák.

Az utazási szerzôdés az utazás megrendelésével, a megrendelés nyilvántartásba vételével, mindkét fél által történô aláírásával és a díjelôleg utas általi befizetésével írásban jön létre az utas és az utazási iroda között. A távollévôk között az utazási szerzôdés csak akkor jön létre, ha az utas szándékát a jelentkezési lap aláírásával vagy más módon egyértelmûen közli, a jelentkezés az utazási irodához megérkezik és az utazási iroda a jelent­kezés nyilvántartásba vételét követôen írásban visszaigazolja, az utas a díjelôleget befizeti.

Az utazási szerzôdés- függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatásokat az utas valamely harmadik személy javára rendeli meg, illetve, hogy az utas a harmadik személy vonatkozásában rendelkezik-e képviseleti jogosult­sággal- az utazási iroda és az utazási szerzôdést aláíró személy között jön létre. A kötelezettségek az aláírókat terhelik és a jogok a harmadik személyt illetik meg.

Az utazási iroda fenntartja a jogot a meghirdetett utazások feltételeit és programját tartalmazó program­füzetben foglaltaktól való eltérésre.(szálláshely, közlekedési eszköz kategórián belüli módosítására)

A RÉSZVÉTELI DÍJ

A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplô szolgáltatások árát, a szervezési költséget, az egyes utakon fizetendô külön költségeket (pld. üdülôhelyi díj) és az általános forgalmi adót tartalmazza. A 40 % elôleget a jelentkezéskor, a fennmaradó összeget külön értesítés nélkül az utazás megkezdése elôtt 30 nappal kell befizetni. A határidô be nem tartása a megkötött utazási szerzôdés megszûnését eredményezi.

A részvételi díj sem útlemondási biztosítást, sem betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást nem tartalmaz. Út­lemondási biztosítás kötésére kizárólag a jelentkezéssel egyidejûleg van mód. 

BBP biztosítás megkötését minden utasnak javasoljuk, irodánkban több biztosítótársaság ajánlata megtalálható.

A szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket), a deviza forintfolyamának változása miatt az utazási iroda a teljes részvételi díjat az utazás megkezdését megelôzô 20 napon túl megemelheti. Ha a díj­emelés a 8 %-ot meghaladja, az utasnak az értesítés kézhezvételétôl számított 3 napon belül jeleznie kell ha a szerzôdéstôl el kíván állni. Ebben az esetben a befizetett előleg visszajár

Árainkat 1 euro= 315 Ft árfolyamig garantáljuk.(Takarékbank deviza eladási árfolyama)

UTAS ELÁLLÁSA AZ UTAZÁSI SZERZÔDÉSTÔL

Az utas a szerzôdéstôl az utazás megkezdése elôtt írásban tett nyilatkozottal bármikor elállhat. Ha az utas a saját érdekkörében felmerült okból áll el köteles az utazási irodának a részvételi díj százalékában kifejezett bánatpénzt fizetni az alábbiak szerint:

 

Az utazás megkezdését megelôzô

35-25 nap közötti elállás esetén 40%

24-15 nap közötti elállás esetén 50%

15-8 napon belüli elállás esetén 75%

7 napon belül vagy lemondás nélkül 100%

 

 

35 napon túli lemondás vagy módosítás esetén  bármikor: 2500 Ft/fő adminisztrációs költség fizetendő.

 

 

Ha az utazási iroda az utazási szerzôdés lényeges feltételeit az indulás elôtt rajta kívül álló okból módosítani kívánja, így különösen, ha a díj emelésének mértéke a 8 %-ot meghaladja

az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékû helyettesítô szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyúj­tására az utazásszervezônek lehetôsége van

az utazási iroda a helyettesítô szolgáltatás nyújtására nem képes vagy az utas a neki felajánlott helyettesítô szolgáltatást nem fogadja el, az utas követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését és a díj naptári félévet megelôzô utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyezô mértékû kamat megfizetését.


AZ UTAZÁSI IRODA ELÁLLÁSA

Az utazási iroda legkésôbb az utazás megkezdése elôtt 20 nappal elállhat a szerzôdéstôl ha a jelentkezôk létszáma nem éri el a minimális létszámot vagy az utazást a szerzôdéskötéskor elôre nem látott emberi életet és egészséget, vagyonbiztonságot veszélyeztetô külsô körülmény veszélyezteti. Ha az utazási iroda ezen okok miatt áll el a szerzôdéstôl akkor az utas választása szerint vagy visszafizeti a befizetett részvételi díjat vagy az eredetivel azonos értékû helyettesítô szolgáltatást ajánl fel. Ha a felajánlott szolgáltatás magasabb értékû a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb, úgy a különbözetet az utazási iroda visszafizeti.
HIBÁS TELJESÍTÉS

Az utazási szerzôdésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért az utazási iroda felel. Ha a teljesítés a nem szerzôdésnek megfelelôen történik köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. Az utazási iroda nem köte­les a szolgáltatás díját leszállítani, ha az utas a szolgáltatást saját elhatározásában nem vette igénybe. Hibás teljesítés esetén az utas köteles kifogását a helyszíni szolgáltatóval haladéktalanul közölni, ha problémáját nem orvosolják, az utazási iroda voucheren feltüntetett ügyeleti számát hívni. A közlés késedelmébôl eredô kárért az utas felelôs, a bizonyítási teher az utasra hárul. A nem szerzôdésszerû teljesítésbôl eredô igény ér­vényesítésének feltétele, hogy az utas a kifogását a helyszínen jegyzôkönyveztesse. A panaszt a hazaérkezést követô 8 napon belül írásban a csatolt jegyzôkönyvvel együtt kell jelenteni. Az utazási iroda köteles a bejelen­tett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról max. 30 napon belül értesíteni az utast. Az utazási iroda mentesül a szerzôdésszegéssel okozott kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerzôdésszerû teljesítés érdekében úgy járt el, ahogyan az az adott helyzetben elvárható. A kártérítés felsô határa a részvételi díj kétszerese.

ÚTLEVÉL, VÍZUM, VÁMRENDELKEZÉSEK

Az utas felel az utazásra vonatkozó hatályok jogszabályok, elôírások betartásáért, az érvényes útlevél beszerzé­séért, valamint a fogadó ország törvényeinek és tradícióinek betartásáért, tiszteletben tartásáért.

EGYÉB

Egyénileg utazó utasoknak a külföldi partnerirodák nyitvatartási rendjét kell figyelembe venniük, amelyrôl a részvételi jegy kiadásakor (indulás elôtt 7 nappal) tájékoztatást kapnak. A megadott idôpont utáni érkezés esetén szálláshelyüket csak másnak tudják elfoglalni, ami miatt az utazási irodát kártérítési kötelezettség nem terheli.

Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás idôtartama alatt technikai okok miatt (határátlépés, útviszonyok, mûszaki meghibásodás, stb.) jelentôs késés következik be, ezért az utazási irodát felelôsség nem terheli. Az iroda köteles intézkedni a hiba- lehetôség szerinti- mielôbbi elhárításáról. Célszerûségi okokból az iroda az útvonal változtatás jogát fenntartja.

Az utas által az utazás során harmadik személynek okozott kárért az utas felel. Poggyászának ôrizetérôl, felügyeletérôl az utazás során az utas gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megôrzés céljából az utazási iroda vagy közremûködôje átvette. Az autóbuszon, szálláshelyen hagyott tárgyakért az iroda felelôsséget nem vállal.

JOGVITÁK

Az utazási iroda kötelezettséget vállal az esetleges hibás teljesítésbôl eredô jogos igények peren kívüli rende­zésére. Ennek hiányában alávetik magukat a Debreceni Városi Bíróság kizárólagos illetékességének

 

.

A FLAMENCO TOURS KFT ADATAI:

Székhelye: 4225 Debrecen, Sillye Gábor u. 148.

Vagyoni biztosíték:   Európai Utazási Biztosító ZRT
Kötvényszám:  2017/149

          Értéke:  5.000.000 Ft

 

Bejegyzési szám: U-000277

Telefon: 52/538-333 Fax: 52/538-334

e-mail: flamenco@flamencotours.hu

www.flamencotours.hu

Irodánk ügyeleti mobilszáma: (30) 5311-255


 


2753 olvasás